Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 3-10-2013 r. – WPI/200000/451/1347/2013

Podleganie ubezpieczeniom społecznym – zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Decyzja nr 1347 /2013

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 205. poz. 1585 z późn. zm.). Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku złożonym w dniu 30.09.2013 r. przez przedsiębiorcę (…) w sprawie podlegania ubezpieczeniom społecznym jako pracownik, a nie jako osoba współpracująca przez syna wnioskodawcy zatrudnionego na podstawie umowy o pracę.

UZASADNIENIE

W dniu 30.09.2013 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek płatnika (…) o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca zaznaczył, iż celem wniosku jest uzyskanie rozstrzygnięcia w kwestii podlegania ubezpieczeniom społecznym przez syna wnioskodawcy. Przedsiębiorca poinformował, iż zatrudnia w swojej firmie syna, z którym zamieszkuje pod takim samym adresem. Syn jest osobą pełnoletnią, spełniającą wymogi na stanowisku pracy jako kierowca, prowadzi sam własne gospodarstwo domowe i sam się utrzymuje. Wnioskodawca wskazał, że syn jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę jako pracownik.

W przedstawionym stanie faktycznym przedsiębiorca powziął wątpliwość, czy syn może być wykazywany z kodem pracownika 011000 czy też jako osoba współpracująca.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, ze syn może być wykazywany z kodem pracownika 011000 gdyż wprawdzie pracuje on w firmie wnioskodawcy, jednak utrzymuje się z własnych środków, które zaspokajają jego potrzeby i prowadzi własne, odrębne gospodarstwo domowe. Syn nie podejmuje decyzji odnośnie prowadzonej działalność gospodarczej wnioskodawcy, działa pod jego nadzorem i wykonuje jego polecenia, a także posada niezbędne kwalifikacje do pracy na stanowisku kierowca.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie. Stosownie do ust. 5 cytowanego przepisu w związku z art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2013 r., udzielenie interpretacji dotyczącej podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek następuje w drodze decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polski są pracownikami; za pracownika uważa się osobę pozostającą w stosunku pracy. Potwierdzeniem powyższego jest zapis zawarty w art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.), który stanowi, iż pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – jeżeli pracownik spełnia kryteria określone dla osób współpracujących, dla celów ubezpieczeń społecznych jest traktowany jako osoba współpracująca. Natomiast stosownie do ustępu 11 powyższego artykułu, za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność, uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności. Nie dotyczy to osób, z którymi została zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Należy przyjąć, że o statusie osoby współpracującej decyduje współpraca przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej, ścisła więź rodzinna z osobą prowadzącą działalność gospodarczą oraz prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego. Jednocześnie o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego decyduje łącznie wspólne zamieszkiwanie i zaspokajanie potrzeb. Wspólnota gospodarstwa domowego oznacza, że pozostające w niej osoby mają zaspokajane potrzeby ze środków będących w dyspozycji wspólnoty (rodziny). Powyższe oznacza również, iż istotny jest nie tylko adres zamieszkania (zameldowania) lecz także okoliczności takie jak prowadzenie wspólnego budżetu domowego oraz współpraca w załatwianiu codziennych spraw życiowych. Można więc stwierdzić, iż osoby współpracujące to członkowie najbliższej rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą przyczyniający się do prowadzenia działalności, działający na rzecz i w imieniu osoby prowadzącej działalność, korzystający zarówno z zysków jakie przynosi ta działalność jak i ponoszący skutki ewentualnych błędów w jej prowadzeniu.

Uwzględniając przedstawiony przez wnioskodawcę stan faktyczny oraz obowiązujące przepisy prawne, w sytuacji nieprowadzenia przez przedsiębiorcę i jego syna wspólnego gospodarstwa domowego, syn zatrudniony na podstawie umów o pracę podlega ubezpieczeniom społecznym jako pracownik a nie jako osoba współpracująca przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej,

Biorąc powyższe pod uwagę Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy w sprawie podlegania ubezpieczeniom społecznym jako pracownik, a nie jako osoba współpracująca przez syna wnioskodawcy zatrudnionego na podstawie umowy o pracę.

Jednocześnie Zakład podkreśla, iż w myśl art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych jest zobowiązany do wydawania pisemnej interpretacji przepisów w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w sprawach obejmujących ściśle zakreśloną tematykę. W powyższym trybie brak jest możliwości rozstrzygania w sprawach z zakresu wypełniania i składania dokumentacji ubezpieczeniowej, w tym stosowania właściwych kodów tytułu do ubezpieczeń.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana.

Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

źródło: https://bip.zus.pl

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz