Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 3-01-2013 r. – WPI/200000/451/1469/2012

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

DECYZJA Nr 1469 /2012

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2010 r ., nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) oraz art. 83d w związku z art. 83 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r . o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2009 r ., nr 205 poz. 1585 z późn. zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku złożonym w dniu 13.12.2012r. przez przedsiębiorcę Pana (…) w sprawie prawa do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej od podstawy wymiaru w wysokości zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w sytuacji wykonywania usług na rzecz byłego pracodawcy z Irlandii.

UZASADNIENIE

W dniu 13.12.2012r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek przedsiębiorcy Pana (…) o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca wskazał, że od miesiąca 10.2008 r . do 10.2012r. mieszkał (Irlandia) i świadczył pracę na rzecz irlandzkiego pracodawcy. Od dnia 07.11.2012r. przedsiębiorca prowadzi własną działalność gospodarczą i pracuje zdalnie na rzecz poprzedniego irlandzkiego pracodawcy.

Ponadto pismem złożonym w dniu 24.12.2012r. w Oddziale wnioskodawca poinformował, iż nie prowadzi i nie prowadził innej działalności pozarolniczej.

W przedstawionym stanie faktycznym przedsiębiorca powziął wątpliwość w kwestii możliwości opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej od podstawy wymiaru w wysokości nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia.

Zdaniem wnioskodawcy może on skorzystać z wskazanej ulgi dlatego, że praca na rzecz poprzedniego pracodawcy odbywała się nie w Polsce a w Irlandii.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie. Stosownie do ust. 5 cytowanego przepisu oraz art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązującego od dnia 01 stycznia 2013r., w związku z art. 83 ust. z art. 83 ust. 1 pkt 3 tejże ustawy, udzielenie interpretacji dotyczącej ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne następuje w drodze decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W myśl art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r . o systemie ubezpieczeń społecznych – cytowanej powyżej – podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Stosownie do ustępu 2 pkt. 1 i 2 tego artykułu, z powyższej możliwości opłacania składek od obniżonej podstawy wymiaru nie mogą skorzystać osoby, które:

l) prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność,

2) wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Definicję pracodawcy zawiera art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r ., Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), zgodnie z którym – pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnia, iż podęcie pracy najemnej lub prowadzenie pozarolniczej działalności na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej nie pozbawia osoby zainteresowanej prawa do stosowania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości kwoty, o której mowa w art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, jeżeli dla pracownika przez okres zatrudnienia właściwe było ustawodawstwo inne niż polskie, ponieważ takiej pracy nie uznaje się za pracę wykonywaną na terenie Polski. Jednocześnie pod pojęciem „byłego pracodawcy”, o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 2 wskazanej ustawy należy rozumieć każdego pracodawcę, na rzecz którego praca była wykonywana dotychczas, tj. przed dniem rozpoczęcia prowadzenia działalności, w tym pracodawcę, z którym prowadzący działalność nie rozwiązał umowy o pracę. Pojęcie „byłego pracodawcy” nie odnosi się natomiast m.in. do podmiotu, na rzecz którego była świadczona praca w innym państwie członkowskim.

W konsekwencji powyższego, dla osoby rozpoczynającej prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w Polsce po raz pierwszy pomimo wykonywania usług na rzecz byłego irlandzkiego pracodawcy, zastosowanie ma art. 18a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zgodnie z którym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jego zaistnienia.

Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana.

Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

źródło: https://bip.zus.pl

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz