Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 29-04-2013 r. – WPI/200000/451/479/2013

Podstawy wymiaru składek – ekwiwalent za poczęstunek z okazji święta przedsiębiorstwa

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Decyzja nr 479 /2013

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznaje za nieprawidłowe stanowisko zawarte we wniosku złożonym w dniu 08.04.2013 r. przez (…) Spółka z o.o. w sprawie nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwoty ekwiwalentu pieniężnego za zorganizowanie poczęstunku z okazji ustalonego w spółce Dnia (…) .

UZASADNIENIE

W dniu 08.04.2013 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek przedsiębiorcy (…) Sp. z o.o. o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca poinformował, iż w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy z dnia (…)04.2011r. zawarł zapis: „Spółka zapewni pracownikom poczęstunek z okazji Dnia w ekwiwalencie pieniężnym naliczonym w kwocie 15% minimalnego wynagrodzenia”. Dzień (…) , zgodnie z ustaleniami ze związkami zawodowymi działajacymi w spółce, w porozumieniu z dnia (…) 05.2011r. w sprawie ustalenia Dnia (…), obchodzony jest w trzeci piątek maja każdego roku kalendarzowego.

Wnioskodawca poinformował, że ponieważ zorganizowanie poczęstunku dla wszystkich pracowników w spółce jest utrudnione z uwagi na ciągłość usług i pracę w systemie czterobrygadowym oraz prowadzenie działalności w czterech lokalizacjach na terenie miasta znacznie oddalonych od siebie, pracodawca chcąc by wszyscy pracownicy mieli możliwość uczcić ten dzień wypłaca ekwiwalent pieniężny, za który pracownicy mają zorganizować poczęstunek we własnym zakresie. Ekwiwalent pieniężny za zorganizowanie poczęstunku wypłacany jest wszystkim pracownikom w jednakowej wysokości, a jedynym kryterium wypłaty jest pozostawanie w stosunku pracy w tym dniu. Ponadto w dniu określonym w spółce jako Dzień (…) kierownictwo spółki spotyka się z pracownikami w poszczególnych zakładach na terenie miasta w wyznaczonych godzinach.

W związku z powyższym wnioskodawca powziął wątpliwość czy poczęstunek z okazji Dnia (…) w ekwiwalencie pieniężnym naliczonym w kwocie l5% minimalnego wynagrodzenia nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na podstawie § 2 ust. 1 pkt 27 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Zdaniem wnioskodawcy wskazany ekwiwalent nie stanowi podstawy wymiaru składek.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie. Stosownie do ustępu 5 powołanego powyżej artykułu w związku z art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2013 r., udzielenie interpretacji dotyczącej ustalania podstawy wymiaru składek następuje w drodze decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161 poz. 1106 z późn. zm.), podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 361 z późn. zm.) z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy.

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uznaje się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty bez względu na źródło finansowania tych wpłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wartość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Jednocześnie katalog przychodów nie stanowiących podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe został zawarty we wskazanym rozporządzeniu z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W myśl § 2 ust. 1 pkt 27 powyższego rozporządzenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wyłączono dodatkowe świadczenia niemające charakteru deputatu przyznawane na podstawie przepisów szczególnych – kart branżowych lub układów zbiorowych pracy, tj. ekwiwalent pieniężny z tytułu zwrotu kosztów przejazdów urlopowych, świadczenia na pomoce naukowe dla dzieci, świadczenia przyznawane z tytułu uroczystych dni, jak tradycyjne „barbórkowe”, z wyjątkiem nagród pieniężnych wypłacanych z tytułu uroczystych dni.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 2011r. (sygn. akt I UK 155/11) „katalog powyższych świadczeń, niestanowiących podstawy wymiaru składek jest zamknięty. Tak więc przepis ten nie może być interpretowany rozszerzająco. Nie podlegają zaliczeniu do podstawy wymiaru składek świadczenia przyznawane na podstawie układów zbiorowych pracy. Nie budzi jednak wątpliwości, że nie każde świadczenie dodatkowe jest wyłączone z podstawy składek.”

W świetle treści cytowanego przepisu zasadnicze znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy ma w rezultacie charakter wypłacanego świadczenia. Zgodnie z wyrokiem Sadu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 26 lipca 2011r. (sygn. akt III AUA 718/10) „prawodawca przewidując wyłączenie z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne omawianego przychodu posłużył się zwrotem: świadczenia przyznawane z tytułu uroczystych dni. jak tradycyjne „barbórkowe . Oznacza to, że świadczeniu temu przypisał charakter świadczenia „barbórkowego”. W rezultacie zasadnicze znaczenie posiada ustalenie treści (istoty) świadczenia „barbórkowego” poprzez odwołanie się do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1981r. w sprawie szczególnych przywilejów dla pracowników górnictwa – Karta górnika (Dz.U. z 1982 r. Nr 2, poz. 13), które to w § 3 stanowi, że „pracownikom górnictwa przysługuje ponadto tradycyjne „barbórkowe” w naturze lub ekwiwalencie pieniężnym stanowiącym równowartość w naturze”. (…) Świadczenie pieniężne podlega zatem wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne tylko w sytuacji, gdy stanowi ekwiwalent świadczenia w naturze, (…) prawo honorowe i symboliczne przysługujące z tytułu uroczystego dnia.” Właściwym byłoby więc przyjęcie, iż fakt otrzymania świadczenia przez pracowników powinien mieć podłoże w tradycji, a świadczenie powinno być pewną formą prawa honorowego przynależnego określonej grupie zawodowej.

Wnioskodawca wskazał, że z okazji ustalonego w spółce Dnia (…) wypłaca pracownikom ekwiwalent za poczęstunek w wysokości l5% minimalnego wynagrodzenia jednocześnie z treści wniosku wynika, że realizacja zapisanego w układzie zbiorowym poczęstunku jest niemożliwa ze względu na strukturę i tryb pracy przedsiębiorstwa, czego pracodawca byt świadomy dokonując zapisu w 2011r.

Wskazany przez przedsiębiorcę Dzień (…) nie może być również uznany za analogiczny z Dniem Górnika, gdyż nie wynika z przepisów zewnętrznych, a jego termin i związane z nim świadczenia zostały ustalone przez spółkę w porozumieniu ze związkami zawodowymi, natomiast wskazane w rozporządzeniu „barbórkowe” jako świadczenie w naturze przysługujące z okazji Dnia Górnika wynika z § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1981 r. w sprawie szczególnych przywilejów dla pracowników górnictwa – Karta górnika.

Biorąc powyższe pod uwagę brak jest możliwości przyjęcia, że ekwiwalent pieniężny wypłacany zamiast poczęstunku z okazji ustalonego w spółce Dnia (…) podlega zwolnieniu z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w myśl § 2 ust. 1 pkt 27 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jako świadczenie przyznawane z tytułu uroczystych dni, jak tradycyjne „barbórkowe”.

W świetle powyższego, uwzględniając przedstawiony przez wnioskodawcę stan faktyczny oraz obowiązujący stan prawny Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w lublinie uznał za nieprawidłowe stanowisko przedsiębiorcy zawarte we wniosku z dnia 04.04.20l3 r. w sprawie nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne kwoty ekwiwalentu pieniężnego za zorganizowanie poczęstunku z okazji ustalonego w spółce Dnia (…) .

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

Decyzja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jego zaistnienia.

Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana. Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

źródło: https://bip.zus.pl

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz