Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 28-02-2013 r. – DI/200000/451/243/2013

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Decyzja nr 243/2013

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2010 r ., nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. j. Dz. U. z 2009 r .f nr 205, poz. 1585 z późn. zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie, uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku złożonym w dniu 21.02.2013 r. przez (…) w sprawie braku obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu działalności pozarolniczej, która będzie prowadzona w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego.

UZASADNIENIE

W dniu 21.02.2013 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek przedsiębiorcy (…) o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca wskazał, że prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, jednocześnie jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy ( cały etat) u pracodawcy. Etat u pracodawcy jest dla Wnioskodawcy podstawowym miejscem pracy – pracodawca odprowadza i opłaca wszystkie obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Z tytułu prowadzonej indywidualnie działalności gospodarczej. Wnioskodawca odprowadza składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Przedsiębiorca informuje, że w najbliższym czasie planuje rozpocząć przysługujący mu urlop macierzyński.

W związku z powyższym Wnioskodawca powziął wątpliwość; czy w okresie urlopu macierzyńskiego i pobierania z tego tytułu zasiłku macierzyńskiego osiąganie dochodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej spowoduje konieczność odprowadzania przez niego jako przedsiębiorcę pełnej składki czy jak dotychczas jedynie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

W związku z powyższym Wnioskodawca zwrócił się z prośbą o wydanie interpretacji w sprawie ustalenia obowiązku opłacania składek z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w przedstawionym stanie faktycznym.

Wnioskodawca przedstawił własne stanowisko w sprawie.

Zdaniem wnioskodawcy nie jest zobligowany do odprowadzenia pełnej składki na ubezpieczenia społeczne, bowiem prowadzenie działalności gospodarczej pozostanie nadal jego drugim miejscem zatrudnienia. W konsekwencji zdaniem Wnioskodawcy w okresie urlopu macierzyńskiego zobowiązany jest do odprowadzania wyłącznie składki zdrowotnej.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie.

Stosownie do ust. 5 cytowanego przepisu, udzielenie interpretacji następuje w drodze decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W myśl art.83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – obowiązującego od dnia 01.01.2013 r., Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne regulują przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r, o systemie ubezpieczeń społecznych – cytowanej powyżej.

Katalog osób podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym określono w art. 6 ust.l powołanej ustawy. Dla rozstrzygnięcia obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym konieczne jest ustalenie czy dana osoba posiada jeden z tytułów ubezpieczenia określonych tym przepisem

W myśl art.6 ust.1 pkt 5 oraz art. 12 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 r . o systemie ubezpieczeń społecznych – obowiązkowa ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu wypadkowemu podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność. Natomiast art. 13 pkt 4 ustawy z 13 października 1998 r . – cyt. powyżej – stanowi, że osoby prowadzące pozarolniczą działalność – podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Z kolei z art.6 ust.l pkt) 19 w zw. z art. 13 pkt) 13 tejże ustawy wynika, że obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są m.in.: osobami pobierającymi zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego przez cały okres pobierania tego zasiłku.

Zgodnie z art. 9 ust. lc ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – w brzmieniu obowiązującym od 01 września 2009 r., osoby spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z kilku tytułów o których mowa w art.6 ust.l pkt 2, 4, 5, 8 i 10, w tym między innymi prowadzenia pozarolniczej działalności, spełniające jednocześnie warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Mogą one jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi także z pozostałych, wszystkich lub wybranych tytułów.

Z powyższego przepisu wynika, że dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, która jednocześnie spełnia warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego, nie powstaje obowiązek ubezpieczenia emerytalno-rentowego z tytułu tej działalności.

Uwzględniając powołane wyżej przepisy oraz przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe. Oddział uznał stanowisko przedsiębiorcy za prawidłowe. Zatem, prowadzenie pozarolniczej działalności w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego nie stanowi obowiązkowego tytułu do ubezpieczeń społecznych, a tym samym nie powstaje obowiązek opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu jej prowadzenia.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana.

Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do Sądu Okręgowego Sądu Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie. Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Zawiadomienie nr 243/2013

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie po rozpoznaniu wniosku o wydanie pisemnej interpretacji przepisów złożonego w dniu 21.02.2013r. w części dotyczącej obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, działając na podstawie art. 66 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r . Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r .. nr 98 poz. 1071 tj. z późn. zm.) zawiadamia wnioskodawcę o możliwości wniesienia wniosku o wydanie pisemnej interpretacji w sprawie ustalenia obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego, do dyrektora właściwego terytorialnie oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Uzasadnienie

W dniu 21.02.2013 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek przedsiębiorcy (…) o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca wskazał, że prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, jednocześnie jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy ( cały etat) u pracodawcy. Etat u pracodawcy jest dla Wnioskodawcy podstawowym miejscem pracy – pracodawca odprowadza i opłaca wszystkie obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Z tytułu prowadzonej indywidualnie działalności gospodarczej, Wnioskodawca odprowadza składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Przedsiębiorca informuje, że w najbliższym czasie planuje rozpocząć przysługujący mu urlop macierzyński.

W związku z powyższym Wnioskodawca powziął wątpliwość; czy w okresie urlopu macierzyńskiego i pobierania z tego tytułu zasiłku macierzyńskiego osiąganie dochodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej spowoduje konieczność odprowadzania przez niego jako przedsiębiorcę pełnej składki czy jak dotychczas jedynie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

W związku z powyższym Wnioskodawca zwrócił się z prośbą o wydanie interpretacji w sprawie ustalenia obowiązku opłacania składek z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w przedstawionym stanie faktycznym.

Wnioskodawca przedstawił własne stanowisko w sprawie.

Zdaniem wnioskodawcy nie jest zobligowany do odprowadzenia pełnej składki na ubezpieczenia społeczne, bowiem prowadzenie działalności gospodarczej pozostanie nadal jego drugim miejscem zatrudnienia. W konsekwencji zdaniem Wnioskodawcy w okresie urlopu macierzyńskiego zobowiązany jest do odprowadzania wyłącznie składki zdrowotnej.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie. Stosownie do ustępu 5 powołanego powyżej artykułu, udzielenie interpretacji następuje w drodze decyzji.

Jednocześnie zgodnie z art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r ., Nr 220, poz.1447, z późn. zm.), zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Z przedstawionych powyżej przepisów wynika, iż Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie jest właściwy do rozstrzygania kwestii dotyczących objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

źródło: https://bip.zus.pl

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz