Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 27-02-2014 r. – WPI/200000/443/231/2014

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

DECYZJA Nr 231/2014

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 672) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1444) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku złożonym w dniu 24.02.2014 r. przez przedsiębiorcę Pana (…) prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (…) w przedmiocie podlegania ubezpieczeniom społecznym przez żonę wnioskodawcy z tytułu zawartej z nim umowy zlecenia.

UZASADNIENIE

W dniu 24.02.2013 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek przedsiębiorcy Pana (…) prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (…) o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w przedmiocie podlegania ubezpieczeniom społecznym przez żonę wnioskodawcy wykonującą umowę zlecenia w związku z prowadzeniem przez męża pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wnioskodawca poinformował, że prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: (…). Wnioskodawca wskazał, że jego przedmiot działalności według PKD obejmuje między innymi: 96.07.Z, 46.46.Z, 47.72.Z, 47.75.Z,47.76.Z,tj…….i takie też usługi w ramach prowadzonej działalności świadczy. Żona wnioskodawcy prowadziła własną działalność gospodarczą oferując usługi kosmetyczne i na ten cel wynajmowała małe pomieszczenie znajdujące się w nieruchomości stanowiącej własność jej męża (majątek osobisty). Jednak z uwagi na osiągane w ostatnim czasie straty, spowodowane konkurencją oferującą kompleksowe usługi kosmetyczne w jednym dużym/salonie, w dniu 30.11.20l3 roku żona wnioskodawcy zawiesiła prowadzoną działalność gospodarczą i ma zamiar ją zlikwidować. Sprzęt wykorzystywany dotychczas przez żonę do przeprowadzania zabiegów kosmetycznych wnioskodawca ma zamiar wprowadzić do ewidencji środków trwałych. Sprzęt ten pozwala na przeprowadzanie prostych, wyszczególnionych dalej zabiegów kosmetycznych, mianowicie takich jak: henna, czyszczenie twarzy, masaż twarzy, zabiegi pielęgnacyjne twarzy /maska, piling/. Jest to zamknięty katalog usług, jakie będzie mógł świadczyć wnioskodawca przy wykorzystaniu tych urządzeń. W ramach prowadzonej dotychczas działalności gospodarczej żona wnioskodawcy przeprowadziła tych zabiegów mniej więcej 15 na miesiąc.

W zaistniałej sytuacji wnioskodawca planuje zatrudnić żonę jako kosmetyczkę na podstawie umowy zlecenia. Tym samym żona, pozostająca z wnioskodawcą we wspólnym gospodarstwie domowym, przeprowadzałaby na rzecz klientów wnioskodawcy, jako zleceniobiorca, zabiegi kosmetyczne wyżej wymienione. Przy czym zabiegi te wnioskodawca planuje oferować swoim klientom jedynie w jeden bądź dwa dni w tygodniu, po uprzednim zebraniu co najmniej pięciu zapisów do przeprowadzenia na zabiegi w ciągu jednego dnia, w godzinach pracy prowadzonego przez wnioskodawcę sklepu z konfekcją damską. Wynagrodzenie dla żony wnioskodawcy ustalone zostanie umową zlecenia z przewidzianą stawką godzinową.

Wnioskodawca przedstawił własne stanowisko w sprawie.

Wnioskodawca podnosi, że według art. 8 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych pracownik spełniający kryteria określone dla osób współpracujących, o których mowa w art. 8 ust. 11 powołanej ustawy, dla celów ubezpieczeń społecznych traktowany jest jako osoba współpracująca, a nie jak pracownik. Wykonywanie pracy na podstawie odpłatnej umowy zlecenia zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy jest natomiast odrębnym tytułem zgłoszenia do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, przy czym w przypadku zleceniobiorcy ustawa systemowa nie przewiduje przepisu analogicznego do art. 8 ust. 2 ustawy, tj. nakazującego traktowanie zleceniobiorcy spełniającego kryteria określone dla osób współpracujących jak osobę współpracująca, a nie jak zleceniobiorcę. Wnioskodawca twierdzi, ze brak podstaw do traktowania dla celów ubezpieczeń społecznych osoby wykonującej prace na podstawie umowy zlecenia jako osoby współpracującej, nawet gdy spełnia ona wymogi określone w art. 8 ust. 11 ustawy.

Zdaniem wnioskodawcy na gruncie ubezpieczeń społecznych żona wnioskodawcy winna być traktowana jak zleceniobiorca, a nie jak osoba współpracująca i to właśnie z tego tytułu winny być odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie. Stosownie do ust. 5 cytowanego przepisu w związku z art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2013 r., udzielenie interpretacji dotyczącej obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym następuje w drodze decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 4) i 5) ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych -obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz osobami współpracującymi z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą.

Zgodnie z art. 8 ust. 11, za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności.

Z wniosku przedsiębiorcy wynika, że planuje zatrudnić żonę, pozostającą z nim we wspólnym gospodarstwie domowym jako kosmetyczkę na podstawie umowy zlecenia z wynagrodzeniem w stawce godzinowej, czyli na podstawie odpłatnej umowy zlecenia, zatem taka osoba dla celów ubezpieczeń nie może być traktowana jako osoba współpracująca przy wykonywaniu pozarolniczej działalności gospodarczej. Oddział wskazuje, że osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, nawet jeśli spełnia kryteria dla osób współpracujących z art. 8 ust. 11 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, podlega ubezpieczeniom społecznym jako zleceniobiorca na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ponieważ umowa zlecenia stanowi odrębny od współpracy przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej tytuł do ubezpieczeń społecznych.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jego zaistnienia.

Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana.

Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych w związku z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do Sądu Okręgowego w

źródło: https://bip.zus.pl

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz