Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 23-09-2014 r. – WPI/200000/43/1094/2014

Podleganie ubezpieczeniom społecznym, ojciec przedsiębiorcy podlega z tytułu wykonywania umowy o pracę zawartej z córką przedsiębiorcą, brak przesłanki prowadzenia współnego gospodarstwa domowego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

DECYZJA Nr 1094/2014

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 672 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1442 z późn. zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku złożonym w dniu 16.09.2014 r. przez przedsiębiorcę Panią (…) prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą (…) w przedmiocie podlegania ubezpieczeniom społecznym przez ojca wnioskodawczym z tytułu zawartej z nią umowy o pracę.

UZASADNIENIE

W dniu 16.09.2014 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek przedsiębiorcy Pani (…) prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w przedmiocie podlegania ubezpieczeniom społecznym przez ojca wnioskodawczym zatrudnionego przy prowadzonej przez nią pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wnioskodawczyni poinformowała, że prowadzi własną działalność gospodarczą od września 2013 roku – biuro w obrocie nieruchomościami. Wnioskodawczyni wskazała, że ze względu na rozwój firmy planuje w czwartym kwartale 2014 roku zatrudnić swojego ojca na umowę o pracę na niepełny etat. Wnioskodawczyni wskazała, że jej ojciec zamieszkuje i jest zameldowany w natomiast wnioskodawczyni w (…) Wnioskodawczyni poinformowała, że ojciec posiada osobne gospodarstwo domowe oraz nie podejmuje decyzji w sprawie prowadzonej przez wnioskodawczynię działalności gospodarczej.

Wnioskodawczyni przedstawiła własne stanowisko w sprawie.

Zdaniem wnioskodawczyni zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, jeżeli pracownik spełnia kryteria określone dla osób współpracujących, dla celów ubezpieczeń społecznych jest traktowany jako osoba współpracująca. Natomiast stosownie do ustępu 11 powyższego artykułu, za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą, uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności.

Zdaniem wnioskodawczyni jej ojciec powinien podlegać ubezpieczeniom w ZUS jako pracownik, a nie jako osoba współpracująca, ponieważ prowadzi odrębne gospodarstwo domowe. Wnioskodawczym podkreśliła, że nie są wspólnie z ojcem zameldowani pod wspólnym adresem, ani nie prowadzą działalności gospodarczej.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie. Stosownie do ust. 5 cytowanego przepisu w związku z art. 83 d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2013 r., udzielenie interpretacji dotyczącej obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym następuje w drodze decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W myśl art. 6 ust. 1 pkt w związku z art. 8 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są pracownikami; za pracownika uważa się osobę pozostającą w stosunku pracy. Potwierdzeniem powyższego jest zapis zawarty w art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.), który stanowi, iż pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – jeżeli pracownik spełnia kryteria określone dla osób współpracujących, dla celów ubezpieczeń społecznych jest traktowany jako osoba współpracując. Jednocześnie stosownie do ustępu 11 powyższego artykułu, za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność, uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców , macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nim we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności. Nie dotyczy to osób, z którymi została zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Należy przyjąć, że o statusie osoby współpracującej decyduje współpraca przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej oraz prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego. Jednocześnie o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego decyduje łącznie wspólne zamieszkiwanie i zaspokajanie potrzeb. Wspólnota gospodarstwa domowego oznacza, że pozostające w niej osoby mają zaspokajane potrzeby ze środków w dyspozycji wspólnoty (rodziny). Powyższe oznacza, iż jest nie tylko adres zamieszkania (zamieszkania), lecz także okoliczności takie jak prowadzenie budżetu domowego oraz współpraca w załatwianiu codziennych spraw życiowych.

Uwzględniając przedstawione przez wnioskodawczynię zdarzenie przyszłe oraz obowiązujące przepisy prawne w sytuacji nieprowadzenia przez przedsiębiorcę i zatrudnionego członka rodziny (ojca wnioskodawczym) wspólnego gospodarstwa domowego, osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę podlega ubezpieczeniom społecznym jako pracownik, a niejako osoba współpracująca przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej.

Biorąc pod uwagę powyższe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawczym przedstawione we wniosku złożonym w dniu 16.09.2014 r. w sprawie podlegania ojca zatrudnionego na podstawie umowy o pracę jako pracownik, a nie jako osoba współpracująca przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej.

Mając na uwadze powyższe Oddział stwierdził jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jego zaistnienia.

Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana.

Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych w związku z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do Sądu Okręgowego w

źródło: https://bip.zus.pl

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz