Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 22-01-2014 r. – WPI/200000/43/38/2014

Podstawa wymiaru składek w okresie 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

DECYZJA Nr 38/2014

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1442) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku złożonym w dniu 16 stycznia 2014 r. przez przedsiębiorcę (…) w sprawie prawa do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej od podstawy wymiaru w wysokości zadeklarowanej kwoty nie niższej jednak niż 30 % minimalnego wynagrodzenia za pracę w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej.

UZASADNIENIE

W dniu 16 stycznia 2014 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek przedsiębiorcy (…) o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

W przedstawionym stanie faktycznym wnioskodawczyni wskazała, iż w okresie od 01.10.2011 r. do 30.09.2012 r. była uczestnikiem projektu pt.: (…) realizowanego przez (…) z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach którego odbyła staż zawodowy na stanowisku: pracownik ds. księgowych i administracyjnych w firmie (…). Następnie wnioskodawczyni, w okresie od 01.10.2012r. do 31.01.2013r. była zatrudniona u w/w przedsiębiorcy na stanowisku pracownika do spraw księgowych i administracyjnych w wymiarze 1/1 etatu. Od 02.07.2013r. wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług mycia pojazdów samochodowych PKD 45.20.Z (myjnia samoobsługowa nie wymagająca obsługi). Z tytułu działalności gospodarczej wnioskodawczyni korzysta z preferencyjnych składek ZUS.

Wnioskodawczyni wskazała, iż w obecnej chwili istnieje możliwość zatrudnienia na podstawie umowy o pracę u wyżej wymienionego pracodawcy w wymiarze 1/1 etatu w kwocie 840,00 brutto na stanowisku pracownika ds. księgowych i administracyjnych.

W związku z powyższym wnioskodawczyni powzięła wątpliwość czy w sytuacji zatrudnienia u byłego pracodawcy przy prowadzeniu działalności gospodarczej o zupełnie innym charakterze usług w wymiarze Vi etatu będzie mogła nadal korzystać z możliwości opłacania składek ZUS preferencyjnie.

Jednocześnie wnioskodawczyni zaznaczyła, że z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej nie wykonywała i nie wykonuje usług na rzecz byłego pracodawcy tj. (…).

Wnioskodawczyni przedstawiła własne stanowisko w sprawie, w którym stwierdza, iż w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/2 etatu w kwocie wynagrodzenia brutto 840,00 zł u pracodawcy (…) na stanowisku pracownika ds. księgowych i administracyjnych nadal będzie jej przysługiwało prawo do korzystania z preferencyjnych warunków opłacania składek ZUS. Wnioskodawczyni stwierdzenie to popiera tym, iż z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej nie świadczy i nie zamierza świadczyć usług na rzecz byłego pracodawcy (art. 9 ust o SUS).

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie. Stosownie do ustępu 5 powołanego powyżej artykułu w związku z art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2013 r., udzielenie interpretacji dotyczącej ustalania podstawy wymiaru składek następuje w drodze decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych odnosząc się do powołanego we własnym stanowisku w sprawie art. 9 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, wyjaśnia, iż powołany przepis w ustępach od 1 do 8 rozstrzyga obowiązek ubezpieczeń społecznych w odniesieniu do osób spełniających warunki do podlegania ubezpieczeniom społecznym z kilku tytułów jednocześnie. Stosownie do art. 9 ust. 1a powołanej ustawy w sytuacji zaistnienia zbiegu tytułów do ubezpieczeń jak w złożonym wniosku tj.: umowy o pracę oraz prowadzenia działalności gospodarczej istotne jest, czy podstawa wymiaru składek z tytułu stosunku pracy w przeliczeniu na okres miesiąca jest niższa, równa lub wyższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów. Zatem w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/2 etatu oraz z wynagrodzeniem 840,00 złotych, przedsiębiorca z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej obowiązkowo podlega ubezpieczeniom społecznym.

W myśl art. 18a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – cyt. powyżej -podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Stosownie do ustępu 2 pkt. 1) i 2) tego artykułu, z opłacania składek od podstawy wymiaru w wysokości zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia nie mogą skorzystać osoby, które:

– prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność,

– wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Powyższe oznacza, iż składek na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia nie opłacają osoby, które już prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, wykonywały działalność twórczą lub artystyczną, prowadziły działalność gospodarczą w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne bądź z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, które były wspólnikami jednoosobowych spółek z o.o., spółek jawnych, komandytowych lub partnerskich, osoby prowadzące niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty, a także gdy wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy.

Pod pojęciem „byłego pracodawcy”, o którym mowa a art. 18a ust. 2 pkt 2) ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych należy rozumieć każdego pracodawcę, na rzecz którego praca była wykonywana dotychczas tj. przed dniem rozpoczęcia prowadzenia działalności, w tym pracodawcę, z którym prowadzący działalność nie rozwiązał umowy o pracę. Zakres wykonywanych czynności na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy na rzecz którego wykonywana jest działalność nie może pokrywać się z zakresem czynności wykonywanych w ramach stosunku pracy. Przez zwrot „czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności” należy rozumieć czynności powierzone przez pracodawcę i wykonywane przez pracownika w ramach stosunku pracy.

Konstrukcja powołanego powyżej przepisu ogranicza prawo do deklarowania do podstawy wymiaru składek kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia osobom podejmującym prowadzenie działalności gospodarczej i wykonującym działalność na rzecz pracodawcy, przy czym usługi świadczone na rzecz byłego pracodawcy w ramach obecnie prowadzonej działalności, muszą być tożsame z czynnościami wykonywanymi w ramach stosunku pracy. Wskazany przez wnioskodawczynię fakt zatrudnienia po raz kolejny na podstawie umowy o pracę u byłego pracodawcy nie ma znaczenia, gdyż jak wskazała wnioskodawczym, w ramach prowadzonej działalności nie wykonuje i nie zamierza świadczyć usług na rzecz pracodawcy.

Reasumując w przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym, przedsiębiorca prowadząc działalność gospodarczą, podlegając z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym oraz opłacając składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru w wysokości zadeklarowanej kwoty nie niższej jednak niż 30 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, w przypadku podjęcia zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na stanowisku pracownika ds. księgowych i administracyjnych, nadal zachowa prawo do deklarowania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zgodnie z powołanym powyżej art. 18a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Mając na uwadze treść wniosku Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał stanowisko przedsiębiorcy za prawidłowe.

Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana.

źródło: https://bip.zus.pl

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz