Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 20-08-2013 r. – WPI/200000/451/1107/2013

Podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu wykonywania umowy zlecenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Decyzja nr 1107/2013

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2010 r . Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r . o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2009 r . Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku złożonym w dniu 05.08.2013r. przez przedsiębiorcę (…) w sprawie tytułu do ubezpieczeń społecznych męża przedsiębiorcy, wykonującego pracę na podstawie odpłatnej umowy zlecenia.

UZASADNIENIE

W dniu 05.08.2013r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w (…) wpłynął wniosek przedsiębiorcy (…) o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca wskazał, iż prowadzi działalność gospodarczą, zatrudniając obecnie dwóch pracowników na umowę o pracę. Mąż wnioskodawcy obecnie nie pracuje. Wnioskodawca chce zatrudnić męża w swojej firmie na umowę zlecenie, której przedmiotem byłby montaż elementów kamiennych. Jednocześnie przedsiębiorca wskazał, iż zamieszkuje z mężem oraz prowadzi z mężem wspólne gospodarstwo domowe.

W związku z powyższym przedsiębiorca powziął wątpliwość czy w przedstawionej sytuacji mąż dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będzie osobą współpracującą w prowadzonej działalności gospodarczej, czy też jako osoba, z którą przedsiębiorca ma podpisaną umowę zlecenie traktowany będzie jak inni zleceniobiorcy i z tego tytułu przedsiębiorca będzie miał obowiązek przekazywania składek ZUS tylko z tytułu kwot wykazanych w umowie zlecenie.

Przedstawiając własne stanowisko w sprawie przedsiębiorca wskazał, iż jest świadoma, że Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 6 stycznia 2009 r . (sygn. akt. 134/09 OSNP 2010/13-14/170) wypowiedział się w podobnej sprawie, jednakże dla swojego bezpieczeństwa, przedsiębiorca zwrócił się o pisemną interpretację i potwierdzenie, że może traktować zatrudnienie męża na płatną umowę zlecenie jak zwykłego zleceniobiorcę.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie. Stosownie do ustępu 5 powołanego powyżej artykułu, udzielenie interpretacji następuje w drodze decyzji.

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym reguluje ustawa z dnia 13 października 1998 r . o systemie ubezpieczeń społecznych

W myśl art. 6 ust. 1 pkt. 1), 4) i 5) powołanej ustawy, obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są: pracownikami, osobami wykonującymi pracę na podstawie umow y agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz osobami współpracującymi z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 powołanej ustawy – jeżeli pracownik spełnia kryteria określone dla osób współpracujących, dla celów ubezpieczeń społecznych jest traktowany jako osoba współpracująca. Natomiast stosownie do ustępu 11 powyższego artykułu, za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność, uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności.

Osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, nawet jeżeli spełnia kryteria określone dla osób współpracujących, podlega ubezpieczeniom społecznym jako zleceniobiorca. Brak jest bowiem w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych w odniesieniu do zleceniobiorców przepisu analogicznego do tego jaki zawarty jest w art. 8 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w odniesieniu do pracowników, a wykonywanie pracy na podstawie umowy zlecenia stanowi odrębny od współpracy przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej tytuł do ubezpieczeń społecznych.

W sytuacji gdy przedsiębiorca zatrudni współmałżonka na podstawie odpłatnej umowy zlecenia, tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych będzie tytuł określony w powołanym powyżej art. 6 ust. 1 pkt. 4) ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zatem współmałżonek wnioskodawcy, ubezpieczeniom społecznym będzie podlegał jako osoba wykonująca pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

W konsekwencji stanowisko przedsiębiorcy w zakresie potraktowania męża dla celów ubezpieczeń społecznych jako zleceniobiorcę Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał za prawidłowe.

Ponadto Oddział informuje, iż wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 stycznia 2009 r . sygn. akt. II UK 134/08. na który powołuje się przedsiębiorca odnosi się do pojęcia „współpracy przy prowadzeniu działalności gospodarczej” w całkowicie odmiennym stanie faktycznym od stanu przedstawionego we wniosku z dnia 25.07.2013r. W uzasadnieniu do wyroku Sąd Najwyższy stwierdził, iż cechami konstytutywnymi pojęcia „współpraca przy prowadzeniu działalności gospodarczej” są występujące łącznic: istotny dla działalności gospodarczej ciężar gatunkowy działań współpracownika oraz znaczący czas i częstotliwość podejmowanych robót. Jednocześnie Sąd Najwyższy stwierdził, iż ocena, czy pomoc świadczona przez małżonka może być uznawana za współpracę przy prowadzeniu działalności w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, wymaga uprzedniego zbadania stanu faktycznego nie tylko w zakresie charakteru i rodzaju czynności podejmowanych przez członka rodziny, ale także czasu potrzebnego na ich wykonanie, ich wartości i zorganizowania. Natomiast Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydając decyzję w trybie art. 10 ustawy z dnia 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej nie prowadzi postępowania wyjaśniającego a jedynie dokonuje wykładni obowiązujących przepisów w odniesieniu do przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego. Oddział podkreśla, iż w sprawie przedstawionej przez przedsiębiorcę dokonał interpretacji przepisów opierając się jedynie na treści wniosku.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

źródło: https://bip.zus.pl

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz