Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 16-12-2014 r. – WPI/200000/43/1362/2014

Wniosek dotyczy braku obowiązku ubezpieczeń z tytułu współpracy przy prowadzeniu działalności

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Decyzja nr 1362/2014

Na podstawie art. 10 ust. 1 ust 5 ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej <t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 672 ze zm. w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2013 r poz. 1442 ze zm.). Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznaje za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy (…) wyrażone we wniosku złożonym w dniu 17 listopada 2014 r. (uzupełnionym w dniu 12 grudnia 2014 r.) w sprawie braku obowiązku ubezpieczeń społecznych z tytułu współpracy przy prowadzeniu pozarolniczej działalności jednego z małżonków zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w wieloosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

UZASADNIENIE

W dniu 12 grudnia 2014 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął kompletny wniosek przedsiębiorcy (…) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca wskazał, że Spółka posiada trzech udziałowców. Dwóch mniejszościowych udziałowców zawarło związek małżeński z rozdzielnością majątkową. Jeden z małżonków jest powołanym prezesem zarządu spółki, drugi pracownikiem na umowy o pracy. Powołanie Prezesa oraz zatrudnienie nastąpiło przed zawarciem związku małżeńskiego. Prezes zarządu nie posiada żadnego zatrudnienia.

W związku z przedstawionym stanem faktycznym Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy między małżonkami występuje współdziałanie w prowadzeniu działalności spółki,

Przedstawiając własne stanowisko w sprawie wnioskodawca wskazał, że ponieważ umowa o pracę została zawarta ze spółką oraz praca wykonywana jest na rzecz, spółki, a nie na rzecz małżonka, nie zachodzi współpraca w prowadzeniu działalności.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, żc przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcy daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie.

W myśl art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r . o systemie ubezpieczeń społecznych Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, wyłącznie w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 1) i 5) ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych -obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są pracownikami, osobami prowadzącymi pozarolnicza działalność oraz osobami współpracującymi.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 powyższej ustawy, za pracownika uważa się osobę pozostającą w stosunku pracy, dodatkowo jeżeli pracownik spełnia kryteria określone dla osób współpracujących, dla celów ubezpieczeń społecznych jest traktowany jako osoba współpracująca (art. 8 ust. 2). Zgodnie zaś z art. 8 ust 6 pkt 1) – 5) ustawy, za osobę prowadząca pozarolniczą działalność uważa się: osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, twórcę i artystę, osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej, osobę prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty. Natomiast za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność uważa się stosownie do art. 8 ust. 11 m.in. małżonka, jeżeli pozostaje /. osobą prowadzącą pozarolniczą działalność we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracuje przy prowadzeniu działalności.

Z powołanych przepisów wynika, iż objęcie współmałżonka obowiązkiem ubezpieczeń społecznych z tytułu współpracy przy prowadzeniu pozarolniczej działalności nastąpi wówczas, gdy małżonek z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność zawrze umowę o pracę i spełni kryteria określone dla osób współpracujących, jednakże w sytuacji przedstawionej we wniosku nie będzie miała zastosowania zasada wynikająca z art 8 ust 2 ustawy, ponieważ wspólnik wieloosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest osobą prowadzącą pozarolniczą działalność w rozumieniu przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Tym samym małżonek prezesa zarządu, zatrudniony na podstawie umowy o pracę nie będzie podlegał obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu współpracy przy prowadzeniu pozarolniczej działalności.

Należy również wskazać, iż wymieniona w art. 8 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zasada, nie ma zastosowania, jeżeli współmałżonek jednego ze wspólników spółki zawarł umowę o pracę z tą spółką. Dla ustalenia tytułu ubezpieczeń społecznych nie ma znaczenia fakt, iż zatrudniona w spółce osoba pozostaje z jednym ze wspólników tej spółki w związku małżeńskim i prowadzi z nim wspólne gospodarstwo domowe. Osoba ma zawartą umowę o pracę ze spółką będącą jej pracodawcą i podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę.

Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana.

Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

źródło: https://bip.zus.pl

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz