Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 14-05-2014 r. – WPI/200000/43/551/2014

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

DECYZJA nr 551/2014

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2010 r . Nr 220, poz. 1447 z póżn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r . o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2009 r . Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznaje za nieprawidłowe stanowisko zawarte we wniosku złożonym w dniu 06.05.2014r. przez przedsiębiorcę (…) w sprawie ustalenia wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe.

UZASADNIENIE

W dniu 06.05.2014r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek płatnika (…) o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca wskazał, iż prowadził do dnia 02.01.2014 r. działalność gospodarcza wykonywaną we własnym imieniu jako przedsiębiorca pod nazwą (…) wpisaną do Centralnej Ewidencji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.

W dniu 02.01.2014 r. nastąpiło przekształcenie działalności w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie art. 584 [1] i nast. K.S.H. (Dz. U. z 2000 r. nr 94, poz. 1037 ze zm.) z zachowaniem ciągłości prawnej. Wnioskodawca poinformował, że w wyniku tego przekształcenia pracownicy zatrudnieni w (…) zostali przejęci przez spółkę z o.o. w trybie art. 231 § 1 Kodeksu Pracy.

Wnioskodawca wskazał, że zmiana prawna przedsiębiorstwa nie spowodowała zmiany poziomu zatrudnienia ubezpieczonych osób ani zmiany rodzaju prowadzonej działalności. Nie zmieniły się zatem czynniki wpływające na występujące zagrożenia czy wypadki.

Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy spółka powstała w wyniku przekształcenia zachowuje prawo do składki procentowej na ubezpieczenie wypadkowe ustalonej dla osoby fizycznej do 31 marca 2014r. oraz na następny okres tj. od 1 kwietnia 2014 r. do 31.03.2015 r. w oparciu o informacje ZUS IWA złożone przez poprzednika prawnego – przedsiębiorcę przekształconego?

Wnioskodawca przedstawił własne stanowisko w sprawie:

Zdaniem wnioskodawcy składka na ubezpieczenie wypadkowe w spółce z o.o. powstałej z przekształcenia będzie stosowana stopa procentowa, która obowiązywała osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, w okresie od 02.01.2014 r. do 31.03.2014 r. oraz w następnym okresie w oparciu o ZUS IWA składane przez przedsiębiorcę przekształconego.

Wnioskodawca powołał przepisy ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. nr 167, poz. 1322 ze zm.) wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, jaką zobowiązany jest stosować płatnik składek ustala się na okres roku składkowego obejmującego okres od dnia 1 kwietnia danego roku do dnia 31 marca następnego roku. Wysokość tej stopy jest ustalana na zasadach określonych powołaną ustawą dla wszystkich podmiotów posiadających status płatnika składek na ubezpieczenie wypadkowe w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Wnioskodawca wskazuje, że analizując treść przepisów art. 584 1 § 1, art. 584 2 k.s.h. stanowiącego, że przedsiębiorca przekształcany staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu do rejestru (dzień przekształcenia) i spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego, uznajemy, że jednoosobowa spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wstępuje w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa przekształcanego przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem tych praw, które nie mogą być kontynuowane na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek kapitałowych, co jest uregulowane w art. 93 a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749) mającego zastosowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych w zw. z art. 31 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.)

W związku z powyższym, zdaniem wnioskodawcy, przez analogię płatnik, którym jest jednoosobowa spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczna zachowuje uprawnienia do opłacania składek na ubezpieczenie wypadkowe według stopy procentowej obowiązującej poprzednika.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył co następuje:

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie.

W myśl art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2013r. – Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 października 2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz. U. z 2009 r . Nr 167, poz. 1322 z późn. zm.) wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe jaką zobowiązany jest stosować płatnik składek ustala się na okres roku składkowego obejmującego okres od dnia 1 kwietnia danego roku do dnia 31 marca następnego roku.

Wysokość tej stopy jest ustalana na zasadach określonych powołaną ustawą dla wszystkich podmiotów posiadających status płatnika składek w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r . o systemie ubezpieczeń społecznych W myśl art. 4 pkt 2 powołanej powyżej ustawy płatnikiem składek jest pracodawca, którym zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r . Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) jest jednostka organizacyjna, choćby nic posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników.

W przypadku płatników nowo zgłaszanych, liczbę ubezpieczonych oraz grupę działalności, od których to czynników zależy wysokość obwiązującej ich stopy procentowej, ustala się w oparciu o stan z miesiąca, w którym płatnik został zgłoszony w ZUS. Oznacza to, że w świetle przepisów ustawy z dnia 30 października 2002r. każdy nowo zgłaszany płatnik składek powinien ustalać dla siebie wysokość obowiązującej stopy procentowej składki. Przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 15 ust. 2) i ustawy z dnia 30 października 2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przv pracy i chorób zawodowych (art. 27 i 28) stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest indywidualnie płatnikowi składek.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w trybie art. 584 1 K.s.h. ( tj. Dz. U. z 2013 poz. 1030) nastąpi przekształcenie przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobowo działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W związku z tym nastąpi zmiana formy prawnej podmiotu, przedsiębiorca przekształcany stanie się z chwilą wpisu do rejestru spółką przekształconą. Przekształcona jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanie się nowym płatnikiem. Z momentem wpisu spółki przekształconej do Krajowego Rejestru Sądowego nastąpi wykreślenie przedsiębiorcy przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Zatem nowo powstały podmiot ma obowiązek zgłoszenia się jako nowy płatnik składek w ZUS i powinien samodzielnie ustalić stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który stanowi, że stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana dla poszczególnych płatników składek i ustalana w zależności od poziomu zagrożeń zawodowych i skutków tych zagrożeń oraz. zgodnie z cytowanym poniżej przepisem art. 27 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych ustalana na rok składkowy.

W myśl art. 28 ust. 2 w związku z art. 33 ust. 1 powołanej powyżej ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych – stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, któremu Zakład nie ustalił kategorii ryzyka z uwagi na brak obowiązku przekazywania informacji ZUS IWA. przez trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe, wynosi tyle, co stopa procentowa określona dla grupy działalności, do której należy.

Art. 27 powołanej powyżej ustawy stanowi, iż stopę procentową składki ustala się na okres roku składkowego. Należy zwrócić uwagę, że grupę działalności, do której należy płatnik jak i liczbę ubezpieczonych, od których to czynników uzależniona jest wysokość stopy procentowej składki obowiązującej płatnika, ustala się według stanu na ściśle określony moment, tj. na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego dany rok składkowy albo według stanu z miesiąca zgłoszenia płatnika składek. Tym samym, jakakolwiek zmiana odnosząca się do rodzaju działalności płatnika czy liczby zgłaszanych przez niego ubezpieczonych mająca miejsce w trakcie roku składkowego nie skutkuje koniecznością ponownego wyliczenia – od daty tej zmiany – już raz ustalonej wysokości stopy procentowej składki. Zatem, skoro ustawa nie dopuszcza możliwości jej zmiany w trakcie roku składkowego na skutek tak istotnych zmian jak rodzaj działalności płatnika czy liczba ubezpieczonych, to nieracjonalnym wydaje się aby fakt przejęcia innego płatnika uprawniał jego następcę prawnego do zastosowania niższej, obowiązującej poprzednika stopy procentowej od dnia przejęcia, która np. z uwagi na duże ryzyko zawodowe w miejscu pracy zostałaby – zgodnie zresztą z intencją ustawodawcy -ustalona na dużo wyższym poziomie. Należy zwrócić uwagę, iż zasada ta działa także w „drugą” stronę, a więc przejęcie płatnika z obowiązującą go wyższą stopą nie powoduje obowiązku zastosowania wyższej stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Ponadto należy podkreślić, iż. przepisy ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych nie zawierają przepisów szczególnych dopuszczających możliwość sukcesji wysokości stopy procentowej składki pomiędzy płatnikami składek w przypadku przejęcia innego płatnika, co oznacza, iż w kwestii obowiązującej płatnika wysokości stopy procentowej składki w danym roku składkowym rozstrzygającym jest norma zawarta w art. 27 powołanym wyżej.

Wnioskodawca podkreślił, iż wskutek odpowiedniego zastosowania przepisu art. 93 a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa w związku z art. 31 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przedsiębiorca przekształcany staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki do rejestru i spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego i zdaniem wnioskodawcy płatnik, którym jest jednoosobowa spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną zachowuje uprawnienia do opłacania składki na ubezpieczenie wypadkowe według stopy procentowej obowiązującej poprzednika.

W ocenie Oddziału ZUS w Lublinie brak jest podstaw do przyjęcia, iż powyższa teza jest prawidłowa.

Oddział wyjaśnia, iż powołany powyżej przez Wnioskodawcę art. 93 a § 4 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z art. 31 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, przewiduje odpowiednie stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej, ale jedynie w zakresie należności z tytułu składek. Definicje należności z tytułu składek określa jednoznacznie art. 24 ust. 2 powołanej ustawy o s.u.s., który stanowi, że należnościami są: składki, odsetki za zwłokę, koszty egzekucyjne, koszty upomnienia i dodatkową opłatą.

Zatem, mówiąc o należnościach ustawodawca odnosi się do określonych świadczeń pieniężnych należnych od płatnika z tytułu pełnienia funkcji płatnika składek za ubezpieczonych, do uzyskania których jest uprawniony Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wysokość stopy procentowej na ubezpieczenie wypadkowe, która ma bezpośredni wpływ na wysokość należności z tytułu składek, sama w sobie nie jest należnością z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zatem nie może być postrzegana jako zobowiązanie czy uprawnienie. które przechodziłoby na następcę prawnego. Brak jest zatem podstaw do stosowania w zakresie należności z tytułu składek definicji rozszerzającej, to jest definicji która obejmowałaby swoim zakresem również wysokość stopy procentowej.

W konsekwencji, obowiązek posługiwania się w danym roku składkowym określoną wysokością stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe przez danego płatnika składek nie może być postrzegany jako zobowiązanie czy uprawnienie, które przechodziłoby na następcę prawnego, gdyż. obowiązek posługiwania się określoną wysokością stopy procentowej składki, ustaloną na zasadach wskazanych w ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wynika wprost z przepisów tej ustawy, a zatem nic jest to prawo czy uprawnienie przysługujące danemu płatnikowi.

Wobec powyższego uwzględniając stan faktyczny opisany we wniosku oraz obowiązujące przepisy, Oddział uznał stanowisko przedsiębiorcy za nieprawidłowe.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jego zaistnienia. Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana.

Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r . o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004r o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do Sądu Okręgowego Sądu Ubezpieczeń Społecznych w

źródło: https://bip.zus.pl

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz