Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 13-09-2018 r. – WPI/200000/43/1000/2018

Podleganie ubezpieczeniom społecznym, obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy zlecenia, którą przedsiębiorca zawrze z małżonką w ramach prowadzonej przez siebie pozarolniczej działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Decyzja nr 1000/2018

Na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 06 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 ze zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie stanowisko przedstawione we wniosku złożonym w dniu 27 sierpnia 2018 r. przez przedsiębiorcę: (…) uznaje za prawidłowe w przedmiocie obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy zlecenia, którą Wnioskodawca zawrze z małżonką w ramach prowadzonej przez siebie pozarolniczej działalności gospodarczej.

UZASADNIENIE

W dniu 27 sierpnia 2018 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów złożony przez przedsiębiorcę: (…) na podstawie art. 34 Prawa przedsiębiorców.

Opis zdarzenia przyszłego:

Od lutego 2017 r. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, świadcząc usługi w zakresie wspierania czynności administracyjno-biurowych (przygotowanie prezentacji, analiz, zestawień, tabel). Żona Wnioskodawcy wcześniej pracowała jako referent ds. personalnych a obecnie pozostaje bez pracy. Wnioskodawca wraz z żoną prowadzi wspólne gospodarstwo domowe. Od września Wnioskodawca chce zatrudnić żonę na umowę zlecenie. Wnioskodawca ma wątpliwości, czy zatrudniając żonę na umowę zlecenie staje się ona tzw. osobą współpracującą, podlegającą pełnym składkom ZUS jak przedsiębiorca, czy też ma obowiązek opłacać składki za żonę w wysokości zależnej od kwoty zarobku ustalonej w umowie.

Stanowisko wnioskodawcy.

Wnioskodawca według znanych mu przepisów prawnych uważa, że zatrudnienie żony na umowę zlecenie nie powoduje, iż staje się ona osobą współpracującą nawet jeśli razem prowadzą wspólnie gospodarstwo domowe. Zatem Wnioskodawca nie jest zobowiązany do płacenia za żonę składki jak za osobę współpracującą, lecz składkę wyliczoną od zarobku żony ustalonego w umowie. Wnioskodawca wnosi o udzielenie mu pisemnej odpowiedzi na powyższe pytanie.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców, przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu lub właściwej państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie wyjaśnienia, co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie (interpretacja indywidualna). W myśl ustępu 5 powołanego powyżej artykułu udzielenie interpretacji indywidualnej następuje w drodze decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jednocześnie stosownie do art. 83d ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Zakład wydaje interpretacje indywidualne, wyłącznie w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne. Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Należy zwrócić jednak uwagę, że wydając interpretację organ nie ustanawia żadnej normy indywidualnej, lecz jedynie przedstawia swój pogląd dotyczący rozumienia treści przepisów prawa, z których wynika obowiązek świadczenia składek na ubezpieczenia społeczne i sposobu ich zastosowania w odniesieniu do określonej sprawy indywidualnej, której zakres przedmiotowy jest zakreślony stanem faktycznym przedstawionym przez Wnioskodawcę. Pełną wiedzę o stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym czerpie wyłącznie z wniosku Wnioskodawcy nie posiadając kompetencji do jego weryfikowania w oparciu o posiadane informacje. W toku tego postępowania organ nie pełni roli kontrolnej, nie dokonuje oceny zachowania lub zaniechania przedsiębiorcy pod kątem jego prawidłowości. Celem interpretacji jest umożliwienie przedsiębiorcy uzyskania informacji w przedmiocie obowiązków wiążących się z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ochrona przedsiębiorcy przed ryzykiem błędnego zastosowania przez niego danego przepisu.

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym regulują przepisy ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1778 ze zm.), art. 6 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy określa szczegółowo katalog osób podlegających ubezpieczeniom społecznym.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 oraz art. 12 ust. 1 powołanej ustawy, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy agencyjnej, umowy zlecenia albo innej umowy o zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz osoby z nimi współpracujące podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu wypadkowemu. W myśl art. 11 ust. 1 powołanej ustawy osoby te mogą podlegać dobrowolnie chorobowemu na swój wniosek.

Zgodnie natomiast z art. 8 ust. 2 tej ustawy – jeżeli pracownik spełnia kryteria określone dla osób współpracujących dla celów ubezpieczeń społecznych jest traktowany jako osoba współpracująca. Oddział zaznacza jednak, ze umowa zlecenia jest umową regulowana przez przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r . poz. 1025 z późn. zm.), odmienna w swej charakterystyce od umowy o pracę, a w konsekwencji nie może być w powyższej sytuacji traktowane analogicznie. W konsekwencji powyższego osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, nawet jeżeli spełnia kryteria określone dla osób współpracujących, podlega ubezpieczeniom społecznym jako zleceniobiorca bowiem wykonywanie pracy na podstawie umowy zlecenia stanowi odrębny od współpracy przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej tytuł do ubezpieczeń społecznych, a jednocześnie w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych w odniesieniu do zleceniobiorców brak jest przepisu odpowiadającego treści zawartej w art. 8 ust. 2 tej ustawy regulacji dotyczącej pracowników.

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych w art. 18 ust. 1 określa, że podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zleceniobiorców stanowi co do zasady przychód w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r . poz. 200 z późn. zm.). Natomiast art. 18 ust. 3 doprecyzowuje tę zasadę w odniesieniu do umów zlecenia, zgodnie z którym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zleceniobiorców ustala się zgodnie z ust. 1, jeżeli w umowie agencyjnej lub umowie zlecenia albo innej umowie o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, określono odpłatność za jej wykonanie kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jako przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zamierza zawrzeć od września 2018 r. umowę zlecenia ze współmałżonką, która wcześniej była zatrudniona jako referent ds. personalnych, a obecnie pozostaje bez pracy. Konsekwencją zawarcia umowy zlecenia ze współmałżonką będzie konieczność odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu zawartej z małżonką umowy zlecenia, małżonka w tej opisanej sytuacji nie będzie podlegała ubezpieczeniom społecznym jako osoba współpracująca przy prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej.

Mając powyższe na uwadze, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznał za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy wyrażone we wniosku złożonym w dniu 27.08.2018 r . w sprawie obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy zlecenia, którą wnioskodawca zamierza zawrzeć ze współmałżonką od września 2018 r .

Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana. Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 06 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 34 ust. 5 ustawy z dnia z dnia 06 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, odwołanie do Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w (…).

źródło: https://bip.zus.pl

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz