Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 12-12-2014 r. – WPI/200000/1444/2014

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

DECYZJA Nr 1444/2014

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r poz 672 ze zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1442 z późn. zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku złożonym w dniu 05 grudnia 2014 r. przez przedsiębiorcę (…) w sprawie nie podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej wspólnika spółki cywilnej będącego osobą małoletnią, do momentu uzyskania pełnoletności.

UZASADNIENIE

W dniu 05 grudnia 2014 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek (…) wspólnika spółki cywilnej (…) reprezentowanej przez (…) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca – wskazał, że w dniu 30.07.2014r. zmarła jego mama (…) przedsiębiorca i wspólnik spółki cywilnej (…). Pozostawiła jako spadkobierców ustawowych swojego męża – wspólnika spółki cywilnej i Wnioskodawcę t.j. małoletnią córkę.

Wnioskodawca podniósł, że spadek został nabyty na mocy złożonych przed notariuszem oświadczeń. Zgodnie z treścią urt.872K.c. w § 16 umowy spółki cywilnej zastrzeżono, że „w razie śmierci wspólnika jego spadkobiercy wejdą do spółki w jego miejsce”. W konsekwencji powyższego, Wnioskodawca wskazał, że w związku ze śmiercią jego matki on – jako małoletnia córka -wstąpił w jej miejsce.

W związku z powyższym Wnioskodawca powziął wątpliwość czy jako małoletnia córka będąca wspólnikiem spółki cywilnej podlega ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej?

Zdaniem Wnioskującego, jako osoba małoletnia nie podlega ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej jako wspólnik spółki cywilnej (…) aż do momentu uzyskania pełnoletności.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcy daniny publicznej oraz składek na ubezpieczeniu społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie. Stosownie do ustępu 5 powołanego powyżej artykułu w związku z art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2013 r., udzielenie interpretacji dotyczącej ustalania podstawy wymiaru składek następuje w drodze decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W świetle art.4 powołanej ustawy z dnia 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się również wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywania przez nich działalności gospodarczej. Natomiast stosownie do art 14 ust.1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarcza w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym Wpisowi do ewidencji podlegają przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi.

Z treści wniosku o wydanie pisemnej interpretacji wynika, iż Wnioskodawca będący osoba małoletnia posiada wpisu do CEIDG z którego wvnika, iż od 17.10.2014r. rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej pod firmą (…) wspólnik spółki cywilnej (…). W rezultacie Wnioskodawca jest przedsiębiorcą w świetle art.4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Z kolei zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym regulują przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r . o systemie ubezpieczeń społecznych. W myśl art. 6 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 8 ust. 6 pkt 1 tejże ustawy – obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polski są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych. Z brzmienia ww. przepisów wynika zatem, że Wnioskodawca posiadający wpis do CEIDG. a tym samym będący przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – podlega ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym osób prowadzących działalność gospodarcza.

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jedn. 20l4r. poz.121 ze zm.) małoletni, którzy ukończyli lat 13 mają ograniczona zdolność do czynności prawnych. Do ważności czynności prawnej jak wynika z art. 17 K.c. przez, którą osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych zaciąga zobowiązanie lub rozporządza swoim prawem, potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego. Pełna zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania pdnołelności – art. 11 K.c.

W świetle powołanych wyżej przepisów Kodeksu cywilnego pełną zdolność do czynności prawnych posiada osoba pełnoletnia. Przepisy Kodeksu cywilnego regulujące zdolność do czynności prawnych mają znaczenie dla oceny czy osoba nie posiadająca pełnej zdolności prawnej może uzyskać status przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – art. 4 tejże ustawy. Powyższe znajduje potwierdzenie m.in. w wyroku z dnia 22 kwietnia 2009 r . VI Ca 1083/08 Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który stwierdził, że prowadzenie działalności gospodarczej we własnym imieniu przez przedsiębiorcę wiąże się z dokonywaniem czynności prawnych przekraczających zakres wynikający z art. 14 §2 K.c. i wymaga posiadania przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczna, pełnej zdolności do czynności prawnych.

W przedstawionej we wniosku sytuacji fakt, że Wnioskodawca będący osobą małoletnią posiadający wpis do CEIDG z którego wynika, iż od 17 października 2014r. rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej pod firmą (…) wspólnik spółki cywilnej (…) a który status przedsiębiorcy – wspólnika s.c. – nabył w drodze spadku – zdaniem Zakładu nie przesądza o zastosowaniu wobec niego powołanych powyżej przepisów art.6 ust. 1 pkt.5 w związku z art.8 ust.6 pkt 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych określających, że obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polski są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych.

W konsekwencji, biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy prawne oraz prezentowaną linię orzeczniczą, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie stanowisko, że Przedsiębiorca będący osobą małoletnią nie podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej jako wspólnik spółki cywilnej (…) do momentu uzyskania pełnoletności – uznał za prawidłowe.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jego zaistnienia.

Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana.

Stosownie do art 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych w związku z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do Sądu Okręgowego (…).

Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Zawiadomienie nr 1444/2014

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie po rozpoznaniu wniosku o wydanie pisemnej interpretacji przepisów złożonego w dniu 05 grudnia 2014 r. działając na podstawie art. 66 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia Wnioskodawcę o możliwości wniesienia do dyrektora właściwego terytorialnie oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wniosku o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz, 672 z późn. zm.) w sprawie podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu przez osobę małoletnią z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej jako wspólnik spółki cywilnej

Uzasadnienie

W dniu 05 grudnia 2014 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek (…) wspólnika spółki cywilnej (…) reprezentowanej przez (…) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca – wskazał, że w dniu 30.07.2014r. zmarła jego mama (…) przedsiębiorca i wspólnik spółki cywilnej (…). Pozostawiła jako spadkobierców ustawowych swojego męża – wspólnika spółki cywilnej i Wnioskodawcę t.j. małoletnia córkę.

Wnioskodawca podniósł, że spadek został nabyły na mocy złożonych przed notariuszem oświadczeń. Zgodnie z treścią art.872K.c. w § 16 umowy spółki cywilnej zastrzeżono, że „w razie śmierci wspólnika jego spadkobiercy wejdą do spółki w jego miejsce”. W konsekwencji powyższego, Wnioskodawca wskazał, że w związku ze śmiercią jego matki on – jako małoletnia córka wstąpił w jej miejsce.

W związku z powyższym Wnioskodawca powziął wątpliwość czy jako małoletnia córka będąca wspólnikiem spółki cywilnej podlega ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej?

Zdaniem Wnioskującego, jako osoba małoletnia nie podlega ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej jako wspólnik spółki cywilnej a do momentu uzyskania pełnoletności.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie. Stosownie do ust. 5 cytowanego przepisu, w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1442 z późn. zm.) Zakład wydaje w drodze decyzji interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Biorąc powyższe pod uwagę, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wydając decyzję nr 1444/2014 rozpatrzył sprawę braku obowiązku ubezpieczeń społecznych dla wskazanej wyżej osoby.

źródło: https://bip.zus.pl

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz