Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 12-03-2013 r. – WPI/200000/451/131/2013

Zleceniobiorca – obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Decyzja nr 131/2013

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2010 r Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2009 r ., Nr 205. poz. 1585 z późn. zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku złożonym w dniu 05.02.2013r. przez przedsiębiorcę w sprawie prawidłowości naliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzenia uzyskanego z tytułu wykonywania umowy zlecenia.

UZASADNIENIE

W dniu 05.02.2013r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek przedsiębiorcy (…) o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W dniu 28.02.2013r. przedsiębiorca uzupełnił wniosek.

Wnioskodawca wskazał, iż dnia 20.09.2012r. została zawarta umowa zlecenie z inspektorem nadzoru na nadzór inwestorski (docieplanie ścian budynku). Inspektor nadzoru w momencie zawierania umowy zlecenia był zatrudniony na pełny etat w innej firmie i złożył na tę okoliczność stosowne oświadczenie. Umowa nie zawierała terminu rozpoczęcia ani terminu zakończenia prac. Natomiast w protokole odbioru robót budowlanych podpisanym w dniu 02.01.2013r. widnieje zapis o rozpoczęciu robót dnia 26.10.2012r. i ich zakończeniu dnia 27.12.2012r.

Jednocześnie wnioskodawca wskazał, iż zleceniobiorca był zgłoszony do ubezpieczenia na druku ZUS ZZA od 17.04.2012r. (z tytułu wcześniejszych umów zlecenia) i wyrejestrowany z dniem 01.01.2013r. Wynagrodzenie za nadzór zostało wypłacone jednorazowo 23.01.2013r. z wyliczoną składką na ubezpieczenie zdrowotne.

Ponadto przedsiębiorca wskazał, iż dnia 22.01.2013r. zleceniobiorca przedłożył decyzję o przyznaniu renty od dnia 26.06.2012r. do dnia 31.08.2013. i jednocześnie oświadczył, że od 01.01.2013r. już nie pracuje.

Wnioskodawca powziął wątpliwość czy prawidłowo postąpił wyliczając tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Zdaniem wnioskodawcy, z uwagi na to, że nadzór był wykonywany w okresie 26.10.2012r. – 27.12.2012r., kiedy to zleceniobiorca był zatrudniony na pełny etat w innej firmie, a jedynie odbiór prac był dokonany 02.01.2013r. naliczenie składki tylko na ubezpieczenie zdrowotne jest zasadne.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie. Stosownie do ust. 5 cytowanego przepisu w zw. z art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, udzielenie interpretacji dotyczącej podlegania ubezpieczeniom społecznym oraz w sprawie zasad obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne następuje w drodze decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 1 oraz 4) ustawy z dnia 13 października 1998 r . o systemie ubezpieczeń społecznych – obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są pracownikami oraz osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Stosownie do art. 9 ust. 1 oraz la powołanej ustawy, pracownicy spełniający jednocześnie warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów, są obejmowane ubezpieczeniami tylko z tytułu stosunku pracy, z tym zastrzeżeniem, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne uzyskiwana pracownika z tytułu stosunku pracy jest równa co najmniej kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Powyższe oznacza, iż osoba wykonująca umowę zlecenia, która jednocześnie zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę z wynagrodzeniem wyższym niż minimalne, ubezpieczeniom emerytalno – rentowym z tytułu wykonywania umowy zlecenia podlega dobrowolnie.

Ponadto należy wskazać, iż w myśl art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r .. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) w przypadku gdy ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest z każdego z tych tytułów odrębnie. Powołany przepis wskazuje, iż w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz wykonywania umowy zlecenia składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest zarówno z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę jak i z tytułu wykonywania umowy zlecenia.

Z wniosku o wydanie pisemnej interpretacji wynika, iż umowa zlecenia wykonywana była w okresie, gdy zleceniobiorca zatrudniony był jednocześnie w innym podmiocie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

W konsekwencji dla zleceniobiorcy, pomimo iż wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia nastąpiła w momencie gdy zleceniobiorca nie miał innego tytułu do ubezpieczeń, ubezpieczenia emerytalne i rentowe były dobrowolne, co oznacza iż płatnik składek nie miał obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za zleceniobiorcę. Natomiast stosownie do powołanego powyżej art. 82 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z tytułu wykonywania umowy zlecenia obowiązkowo należało odprowadzić składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana.

Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

źródło: https://bip.zus.pl

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz