Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 11-06-2014 r. – WPI/200000/43/711/2014

Podleganie męża przedsiębiorcy z tytułu zawartej z nim umowy zlecenia a nie z tytułu współracy przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarzcej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

DECYZJA Nr 711/2014

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 672) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1442 z póżn. zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku złożonym w dniu 04.06.2014 r. przez przedsiębiorcę Panią (…) prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą (…) w przedmiocie podlegania ubezpieczeniom społecznym przez męża wnioskodawcy z tytułu zawartej z nim umowy zlecenia.

UZASADNIENIE

W dniu 04.06.2014 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek przedsiębiorcy Pani (…) prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (…) o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w przedmiocie podlegania ubezpieczeniom społecznym przez męża wnioskodawczyni wykonującego umowę zlecenia w związku z prowadzeniem przez żonę pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wnioskodawczyni poinformowała, że prowadzi działalność gospodarczą oznaczoną symbolami PKD 47.19 Z, 46.19 Z, 53.20 Z. od dnia 01.03.2007 r. W obecnej chwili wnioskodawczyni zatrudnia 1 pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym. Wnioskodawczyni jest mężatką, a jej mąż jest emerytem policyjnym, zamieszkującym razem z wnioskodawczynią i prowadzącym wspólne gospodarstwo domowe. Wnioskodawczyni ma zamiar poszerzyć działalność o sprzedaż produktów ubezpieczeniowych ozn. PKD 66.22 Z oraz zmierza w swojej firmie zatrudnić męża na umowę zlecenie, któremu z uwagi na posiadane uprawnienia wnioskodawczyni zamierza zlecić generowanie i pomoc w obsłudze polis, a także prowadzenie księgowości i rozliczeń firmy z urzędami.

Wnioskodawczyni wskazuje, że w związku z powyższą sytuacją powzięła wątpliwości, czy dla ZUS jej mąż będzie traktowany jako osoba współpracująca w prowadzeniu działalności gospodarczej, czy też może zatrudnić męża jako zwykłego zleceniodawcę i opłacać składki ZUS od kwoty wynagrodzenia zawartego w umowie-zleceniu.

Wnioskodawczyni przedstawiła własne stanowisko w sprawie.

Zdaniem wnioskodawczyni na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 poz. 1442) w związku z art. 8 ust. 11 Ustawy może ona zatrudnić męża na umowę-zlecenia i traktować go jak zwykłego zleceniobiorcę, a nie jak osobę współpracującą.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie. Stosownie do ust. 5 cytowanego przepisu w związku z art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2013 r., udzielenie interpretacji dotyczącej obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym następuje w drodze decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 4) i 5) ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych -obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz osobami współpracującymi z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą.

Zgodnie z art. 8 ust. 11, za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności.

Z wniosku przedsiębiorcy wynika, że planuje zatrudnić męża, pozostającego z nią we wspólnym gospodarstwie domowym jako agenta ubezpieczeniowego (generowanie i pomoc w obsłudze polis ubezpieczeniowych), a także zlecić mu prowadzenie księgowości na podstawie umowy zlecenia, za wynagrodzeniem, zatem taka osoba dla celów- ubezpieczeń nie może być traktowana jako osoba współpracująca przy wykonywaniu pozarolniczej działalności gospodarczej. Oddział wskazuje, że osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, nawet jeśli spełnia kryteria dla osób współpracujących z art. 8 ust. 11 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, podlega ubezpieczeniom społecznym jako zleceniobiorca na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ponieważ umowa zlecenia stanowi odrębny od współpracy przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej tytuł do ubezpieczeń społecznych.

Reasumując powyższe zgodnie z przedstawionym we wniosku z dnia 02.06.2014 r. stanem faktycznym mąż wnioskodawczyni będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym z tytułu zawartej z nim umowy zlecenia.

W związku z powyższym Oddział uznał stanowisko wnioskodawczyni za prawidłowe.

Mając na uwadze powyższe Oddział stwierdził jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jego zaistnienia.

Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana.

Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych w związku z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do Sądu Okręgowego w (…).

źródło: https://bip.zus.pl

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz