Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 11-06-2014 r. – WPI/200000/43/697/2014

Podstawa wymiaru składek z tytułu działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

DECYZJA Nr 697/2014

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 672 zc zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz, U z 2013 r. poz. 1442 z póżn. zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku złożonym w dniu 03 czerwca 2014 r. przez przedsiębiorcę Pana (…) w sprawie możliwości skorzystania z prawa do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej od podstawy wymiaru w wysokości zadeklarowanej kwoty nic niższej jednak niż 30 % minimalnego wynagrodzenia za pracę w sytuacji, kiedy zakończona zostaje współpraca z byłym pracodawcą.

UZASADNIENIE

W dniu 03 czerwca 2014 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek przedsiębiorcy (…) prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą (…) o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

W opisie stanu faktycznego Wnioskodawca wskazał, że w dniu (…) 2013 r rozpoczął prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży hurtowej wyrobów tekstylnych (PK.D 46.41.Z.). Tuż przed datą rozpoczęcia Wnioskodawca zakończył stosunek pracy z dotychczasowym pracodawcą. Od samego początku prowadzenia działalności gospodarczej Wnioskodawca podjął współpracę z byłym pracodawcą (początkowo były pracodawca był jedynym odbiorcą usług).

Wnioskodawca wskazał, że przedmiotem współpracy stało się pośrednictwo w sprzedaży wyrobów tekstylnych, zatem zakres współpracy pokrywał się z obowiązkami, jakie Wnioskodawca pełnił w trakcie zatrudnienia na umowę o pracę. Z tego też względu Wnioskodawca od pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej zadeklarował podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości nie niższej niż 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że sytuacja uległa zmianie po kilku miesiącach, kiedy to zakończył współpracę z byłym pracodawcą i nawiązał nowe kontakty handlowe, W dniu 03.02.2014 r. Wnioskodawca wystawił ostatnią fakturę byłemu pracodawcy za wykonane usługi.

Jednocześnie Wnioskodawca nadmienił, że nie podpisywał umowy o współpracy, obowiązywały ustne ustalenia, dlatego tez Wnioskodawca nie dysponuje dokumentem Jot. Rozwiązania umowy współpracy

W związku z powyższym Wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem dotyczącym podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, a mianowicie, czy w przypadku zaprzestania świadczenia usług na rzecz byłego pracodawcy, w sytuacji kiedy od pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej Wnioskodawca zadeklarował wyższe podstawy, mogą one ulec obniżeniu od dnia następującego po zakończeniu współpracy i wynieść nie mniej niż 30% minimalnego wynagrodzenia z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w okresie do 24 miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Dodatkowo Wnioskodawca nadmienił, iż. w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadził pozarolniczej działalności.

Wnioskodawca przedstawił własne stanowisko w sprawie, w którym wskazał, że z uwagi na podjęcie współpracy z byłym pracodawcą w zakresie tożsamym ze stosunkiem pracy, od pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej, opierając się na treści art. 18a ust 2 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zadeklarował podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości nie niższej niż 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Na deklaracji zgłoszeniowej ZUA Wnioskodawca zadeklarował kod tytułu ubezpieczenia 051000.

Po upływie kilku miesięcy współpraca została definitywnie zakończona. Ostatnia faktura dokumentująca świadczone usługi wystawiona została w dniu 03.02.2014 r.

Wobec powyższego, w ocenie Wnioskodawcy, istnieje możliwość powrotu do prawa do opłacania preferencyjny ch składek ZUS, już od dnia następnego od dnia zaprzestania współpracy z byłym pracodawcą

Wnioskodawca wskazuje, iż spełnia kryteria ustawowe uprawniające do ich zastosowania, tj.: nie prowadził w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej pozarolniczej działalności oraz zaprzestał współpracy z byłym pracodawcą, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, jednakże w okresie do upływu 24 miesięcy liczonych od dnia pierwszego dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca może zlozyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie. Stosownie do ustępu 5 powołanego powyżej artykułu w związku z art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2013 r.. udzielenie interpretacji dotyczącej ustalania podstawy wymiaru składek następuje w drodze decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W myśl art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r, o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykony wania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Stosownie do ustępu 2 pkt, 1) i 2) tego artykułu, z opłacania składek od podstawy wymiaru w wysokości zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia nie mogą skorzystać osoby, które:

  • prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność.
  • wykonują działalność gospodarcza na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Powyższe oznacza, iż składek na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia nie opłacają osoby, które już prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, wykonywały działalność twórcza lub artystyczną, prowadziły działalność gospodarczą w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne bądź z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, które były wspólnikami jednoosobowych spółek z o.o.. spółek jawnych, komandytowych lub partnerskich, osoby prowadzące niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty, a także gdy wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy.

Pod pojęciem „byłego pracodawcy”, o którym mowa a art. 18a ust. 2 pkt 2) ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych należy rozumieć każdego pracodawcę, na rzecz którego praca była wykonywana dotychczas tj. przed dniem rozpoczęcia prowadzenia działalności, w tym pracodawcę, z którym prowadzący działalność nie rozwiązał umowy o pracę. Zakres wykonywanych czynności na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy na rzecz którego wykonywana jest działalność nie może pokrywać się z zakresem czynności wykonywanych w ramach stosunku pracy, natomiast przez zwrot „czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności należy rozumieć czynności powierzone przez pracodawcę i wykonywane przez pracownika w ramach stosunku pracy.

Warunek nie wykonywania działalności na rzecz byłego pracodawcy dotyczy nie tylko pierwszego dnia prowadzenia działalności ale całego 24 – miesięcznego okresu. Oznacza to. że od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności na rzecz byłego pracodawcy następuje utrata prawa do deklarowania kwoty podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie niższej niż 30 % minimalnego wynagrodzenia, a prawo to ponownie zyskuje się od dnia zaprzestania wykonywania działalności na rzecz byłego pracodawcy.

W związku z powyższym Wnioskodawca, od momentu w którym zaprzestał wykonywania działalności na rzecz byłego pracodawcy, miał możliwość skorzystać z prawa do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty nie niższej jednak niż 30 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, z tym zastrzeżeniem, że okres 24 miesięcy należy liczyć od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

Mając powyższe na uwadze Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznaje za prawidłowe stanowisko przedsiębiorcy przedstawione we wniosku o wydanie pisemnej interpretacji, złożonym w dniu 03 czerwca 2014 r.

Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana.

Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

źródło: https://bip.zus.pl

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz