Interpretacja ZUS Oddział w Gdańsku z 8-08-2014 r. – DI/100000/43/865/2014

Opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 3% kwoty minimalnego wynagrodzenia z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Decyzja nr 309

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2013, poz.672 ze zm.) w związku z art.83 d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r., poz.1442 ze zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku Pani (…) z dnia 7 lipca 2014 r. doręczonym dnia 14 lipca 2014 r. o wydanie pisemnej interpretacji dotyczącej ustalenia prawa do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

UZASADNIENIE

Dnia 14 lipca 2014 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku wpłynął wniosek z dnia 7 lipca 2014 r., złożony przez Panią (…) o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 31 lipca 2014 r. doręczonym dnia 6 sierpnia 2014 r.

Wnioskodawczyni wskazała, iż od dnia 26 listopada 2012 r. jest wspólnikiem wieloosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (…). Z tego tytułu nie opłaca składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Od dnia 7 lutego 2013 r. ww. jest akcjonariuszem w (…). Z tego tytułu wnioskodawczyni nie opłaca składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Dnia 1 lipca ww. rozpoczęła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej.

Do dnia 31 lipca ww. pozostawała w zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, a jej miesięczne wynagrodzenie przekraczało wynagrodzenie minimalne.

Od dnia 1 lipca ww. zgłosiła się do ubezpieczenia zdrowotnego z kodem tytułu ubezpieczenia 057000.

Od dnia 1 sierpnia ww. zamierzała zgłosić się również do ubezpieczenia społecznego, z kodem tytułu ubezpieczenia 057000 i opłacać składki od podstawy stanowiącej 30% minimalnego wynagrodzenia

Wnioskodawczyni nie prowadziła pozarolniczej działalności gospodarczej w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem 1 lipca 2014 r.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej ww. nie wykonuje i nie będzie wykonywała działalności na rzecz byłego pracodawcy.

W opinii wnioskodawczyni spełnia ona ustawowe warunki uprawniające do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy stanowiącej 30% minimalnego wynagrodzenia w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej tj. od dnia 1 lipca 2014 r.

Uzupełniając wniosek pismem z dnia 31 lipca 2014 r. doręczonym dnia 6 sierpnia 2014 r. wnioskodawczyni poinformowała, iż nie prowadziła działalności gospodarczej jako:

  1. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych,
  2. Twórca lub artysta,
  3. Osoba prowadząca działalność w zakresie wolnego zawodu- :-

a) W rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

b) Z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych

  1. Wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wspólnik spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
  2. Osoba prowadząca publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty.

-w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, tj. od dnia 1 lipca 2014 r.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku stwierdza, co następuje:

Stanowisko wyrażone przez przedsiębiorcę we wniosku o wydanie interpretacji uznać należy za prawidłowe.

Stosownie do treści art. 18a ust 1 powyżej ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, prawo do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru składek nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia przysługuje osobom, o których mowa w art. 8 ust.6 pkt 1 ustawy, tj. osobom prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych. Z kolei dyspozycja treści art. 18a ust.2 powołanej ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wskazuje, iż powyższy przepis nie ma zastosowania do osób, które:

prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność;

wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Należy zaznaczyć, że wystarczy, aby zakres wykonywanej przez daną osobę działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy tylko w części pokrywał się z czynnościami wykonywanymi w ramach łączącego ją uprzednio z tym pracodawcą stosunku pracy, żeby osoba rozpoczynająca prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej nie miała prawa do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru składek nie niższej, niż 30 % minimalnego wynagrodzenia. Dopiero, gdy wykonywana praca w ramach prowadzonej działalności ma zupełnie inny charakter, niż zakres czynności wykonywanych w okresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę – osoba prowadząca działalność może skorzystać z preferencyjnej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Wnioskodawczyni wskazała, iż nie prowadziła działalności pozarolniczej w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej oraz, iż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie wykonuje i nie będzie wykonywała działalności na rzecz byłego pracodawcy. Tym samym stanowisko wyrażone we wniosku należało uznać za prawidłowe.

Należy zaznaczyć jednak, iż w trybie wydawania decyzji z wniosku o wydanie pisemnej interpretacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie posiada uprawnień do prowadzenia postępowania dowodowego czy wyjaśniającego, nie bada więc zgodności opisanych w stanie faktycznym okoliczności z rzeczywistością i nie dokonuje ich weryfikacji. Ponadto, zgodnie ze wskazaniami judykatury, wydając interpretację organ nie ustanawia żadnej normy indywidualnej, lecz jedynie przedstawia swój pogląd dotyczący rozumienia treści przepisów prawa, z których wynika obowiązek świadczenia składek na ubezpieczenia i sposobu zastosowania tych przepisów w odniesieniu do określonej sprawy indywidualnej, której zakres przedmiotowy jest zakreślony stanem faktycznym przedstawionym przez pytającego we wniosku. Pełną wiedzę o stanie faktycznym organ czerpie wyłącznie z wniosku uprawnionego podmiotu. Wobec oświadczenia przez wnioskodawczynię, iż nie prowadziła ona działalności pozarolniczej w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem 1 lipca 2014 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie kwestionuje powyższej okoliczności i nie bada czy taka działalność nie była faktycznie prowadzona w związku z posiadaniem przez ww. statusu wspólnika wieloosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i akcjonariusza spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowo-akcyjnej, w której komplementariuszem jest ww. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

źródło: https://bip.zus.pl

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz