Interpretacja ZUS Oddział w Gdańsku z 3-06-2013 r. – DI/100000/451/494/2013

Dotyczy braku obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu drugiej umowy zlecenia zawartej z tym samym pracodawcą

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Decyzja nr 218

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku: uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku z dnia 3 kwietnia 2013r. doręczonym dnia 8 kwietnia 2013r. (uzupełnionym dnia 8 maja 2013r.) przez przedsiębiorcę (…) z siedzibą w (…) w sprawie braku obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu drugiej umowy zlecenia zawartej z tym samym pracodawcą.

UZASADNIENIE

Dnia 8 kwietnia 2013r. do Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku wpłynął wniosek przedsiębiorcy: (…) z siedzibą w (…) o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 6 maja 2013r. doręczonym dnia 8 maja 2013r.

Wnioskodawca w treści wniosku wskazał, iż od (…) na podstawie umowy zlecenia zatrudnia zleceniobiorcę w spółce „A”. Zatrudniona osoba zostanie zgłoszona do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego, rentowych, wypadkowego, zdrowotnego oraz dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Zakres prac z tytułu pierwszej umowy zlecenia to (…) tej umowy będzie wynosiła Dodatkowo od (…)z tą samą osobą zostanie zawarta druga umowa zlecenia w spółce „A” na inny zakres prac (…)oraz (…). Wynagrodzenie z tej umowy określone będzie prowizyjnie i uzależnione będzie od wyników pracy.

W tym stanie faktycznym, wnioskodawca stoi na stanowisku, iż z tytułu drugiej umowy zlecenia z tym samym zleceniodawcą spółką „A” należy zgłosić zleceniobiorcę tylko do ubezpieczenia zdrowotnego.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku zważył co następuje:

Stanowisko wyrażone przez przedsiębiorcę we wniosku o wydanie interpretacji w sprawie braku obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu drugiej umowy zlecenia zawartej z tym samym pracodawcą uznać należy za prawidłowe.

Stosownie do art 6 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 13 października 1998 r . o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r . Nr 205, poz. 1585 ze zm.} obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz osobami z nimi współpracującymi (o ile nie są uczniami gimnazjów, szkół ponadgimazjalnych, szkół ponadpodstawowych oraz studentami do ukończenia 26 roku życia).

Osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy. Należy podkreślić, że osoby wykonujące umowę zlecenia w myśl art. 11 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podlegają dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu na swój wniosek w sytuacji, gdy zostały objęte obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi.

W przypadku, gdy zleceniobiorca posiada inny właściwy tytuł do ubezpieczeń społecznych (np. w postaci kolejnej umowy zlecenia zawartej z tym samym podmiotem) pozostaje zbieg tytułów podlegania ubezpieczeniom społecznym.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 2 w/w ustawy osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z dwóch umów zlecenia jest objęta obowiązkowo tymi ubezpieczeniami ze zlecenia, które rozpoczęła wykonywać najwcześniej. Może ona jednak dobrowolnie, na swój wniosek być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi także z drugiej umowy zlecenia lub zmienić tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń.

Bez znaczenia prawnego w kontekście podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu zawartych umów zleceń pozostaje w tym przypadku wysokość wynagrodzeń przysługujących zleceniobiorcy z tytułu świadczenia pracy w ramach tych umów, a także fakt, iż z tytułu umowy zlecenia, która zawarta została najwcześniej zleceniobiorca nie otrzymał (nie otrzymuje) wynagrodzenia. Osoba taka obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym podlega jedynie z tytułu jednej umowy zlecenia.

Ponadto, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku zawiadamia zgodnie z art. 66 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, iż nie jest właściwy rzeczowo do ustalania obowiązku podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu co wynika z treści art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z dyspozycją treści art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, Zakład wydaje interpretacje indywidualne w sprawach zasad obliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne, Natomiast w zakresie ustalania obowiązku podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu (a w konsekwencji obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne) przedsiębiorca winien zwrócić się do właściwego miejscowo Dyrektora Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, co wynika z art. 109a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2008, nr 164, poz.1027 z późn. zm.).

Zgodnie z treścią art. 68 ust 1 lit. c) ustawy z dnia 13 października 1998 r . o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r ., Nr 205, poz. 1585) wymierzanie i pobieranie składek na ubezpieczenie zdrowotne należy do zadań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zgodnie z art. 66 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego odrębne podanie złożone zgodnie z zawiadomieniem, o którym mowa w art. 66 § 1, w terminie czternastu dni od daty doręczenia zawiadomienia uważa się za złożone w dniu wniesienia pierwszego podania.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

Decyzja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jej wydania.

Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

źródło: https://bip.zus.pl

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz