Interpretacja ZUS Oddział w Gdańsku z 29-05-2013 r. – DI/100000/451/643/2013

Decyzja nr 216- stanowisko nieprawidłowe -przejęcie funkcji płatnika składek

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

DECYZJA NR 216

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1147 ze zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za nieprawidłowe stanowisko zawarte we wniosku z dnia 29 kwietnia 2013 r. doręczonym dnia 6 maja 2013 r. przedsiębiorcy (…) Spółka komandytowa w (…) dotyczącym dopuszczalności przejęcia przez spółkę komandytową funkcji płatnika składek na ubezpieczenia społeczne za wspólników tej spółki wykonujących zawód radców prawnych.

UZASADNIENIE

Dnia 6 maja 2013 r. do Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku wpłynął wniosek przedsiębiorcy (…) Spółka komandytowa w (…) o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca wskazał, iż Kancelaria Radców Prawnych działa w formie prawnej spółki komandytowej. Komplementariuszami spółki są wyłącznie radcowie prawni wykonujący zawód zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o radcach prawnych. Komplementariusze spółki podjęli decyzję, że składki na ubezpieczenie społeczne w odniesieniu do nich opłacać będzie spółka.

Wątpliwości przedsiębiorcy budzi to, czy prawidłowe będzie postępowanie, w którym spółka będzie płatnikiem składek za Wspólników – wykonujących zawód radców prawnych.

We własnym stanowisku w sprawie przedsiębiorca podkreśla, iż rozstrzygająca dla przesądzenia dopuszczalności przejęcia przez spółkę komandytową funkcji płatnika składek na ubezpieczenia społeczne za wspólników tej spółki wykonujących zawód radców prawnych będzie analiza przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 10, poz. 65). Zgodnie z art. 226 w zw. z art.8 ust. 1 przywołanej ustawy, wykonującym zawód radcom prawnym przysługuje możliwość wyboru opłacania składek samodzielnie lub przez spółkę, w której wykonują zawód. Radcowie prawni wykonujący zawód w spółce komandytowej, objętej zakresem art. 8 ust. 1 ustawy, mogą zdecydować o tym, że składki na ubezpieczenia społeczne będą płacone przez spółkę, a nie przez nich samodzielnie. Tym samym spółka, której są wspólnikami może być płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych i opłacać składki na rzecz swoich wspólników.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku stwierdza, co następuje:

Stanowisko wyrażone przez przedsiębiorcę we wniosku o wydanie pisemnej interpretacji uznać należy za nieprawidłowe.

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie.

Zgodnie natomiast z art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Zgodnie z art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej. W myśl natomiast art. 16 ust. 4 pkt 1) przywołanej ustawy składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe za osoby prowadzące pozarolniczą działalność finansują w całości, z własnych środków, sami ubezpieczeni. Osoby te będąc zobowiązane do opłacania składek na własne ubezpieczenia społeczne pełnią funkcję płatnika składek (art. 4 pkt 1 lit. d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

Z powyższych przepisów wynika, iż osoby prowadzące pozarolniczą działalność w formie spółki komandytowej, posiadające status wspólników tej spółki, pełnią funkcję płatników składek na własne ubezpieczenia społeczne. Powyższa zasada doznaje ograniczenia w sytuacji, gdy spółka jawna, partnerska albo komandytowa zatrudnia pracowników. W takim przypadku bowiem na spółce (nie zaś na wspólnikach) ciąży obowiązek opłacania składek (pełnienia funkcji płatnika składek) na ubezpieczenia społeczne za osoby świadczące pracę w tej spółce, przy czym w dalszym ciągu poszczególni wspólnicy opłacają samodzielnie składki na własne ubezpieczenia społeczne.

Powyższe zasady znajdują zastosowanie również do spółek komandytowych prowadzonych przez radców prawnych wykonujących w tych spółkach swój zawód. Przywołany w treści w treści wniosku o wydanie pisemnej interpretacji przepis art. 226 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 10, poz. 65) nie ustanawia w tej materii jakiegokolwiek odstępstwa. Zgodnie z jego treścią składki na ubezpieczenia społeczne radcy prawnego opłacają jednostki organizacyjne zatrudniające radcę prawnego, spółki (cywilna, jawna, partnerska, komandytowa albo komandytowo-akcyjna, których wyłącznym przedmiotem działalności jest świadczenie pomocy prawnej), lub osobiście radcowie prawni wykonujący zawód w kancelarii radcy prawnego lub w ww. spółkach. Wskazany przepis stanowi potwierdzenie ogólnej zasady przewidzianej przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i wiąże fakt pełnienia funkcji płatnika składek na ubezpieczenia społeczne przez radcę prawnego albo spółkę komandytową od pozostawania radcy prawnego w zatrudnieniu bądź wykonywania przez niego zawodu w ramach prowadzonej działalności. Interpretacja przywołanego przepisu prowadzi do wniosku, iż w sytuacji gdy radca prawny zatrudniony jest w jednostce organizacyjnej bądź w spółkach: cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej albo komandytowo-akcyjnej to wówczas, za taką osobę składki na ubezpieczenia społeczne odprowadza pracodawca (jednostka organizacyjna bądź spółka). W przypadku zaś, gdy radca prawny prowadzi własną praktykę w ramach kancelarii radcy prawnego bądź w jednej z wymienionych wyżej półek (nie pozostając w niej w zatrudnieniu), to płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne jest w odniesieniu do składek na własne ubezpieczenia społeczne sam radca prawny. Przywołany przez wnioskodawcę przepis nie przyznaje radcy prawnemu możliwości wyboru podmiotu, który będzie pełnił funkcję płatnika składek na ubezpieczenia społeczne. Oznacza to, iż radca prawny prowadzący kancelarię jako wspólnik spółki komandytowej nie może zdecydować o tym, iż składki na jego ubezpieczenia społeczne będą płacone przez spółkę, a nie przez niego samodzielnie.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 10 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do właściwego Wydziału Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w(…).

źródło: https://bip.zus.pl

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz