Interpretacja ZUS Oddział w Gdańsku z 26-09-2014 r. – DI/100000/43/1096/2014

Obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia wypłacanego prokurentowi spółki z oo ustanowionemu w dodze uchwały zarządu spółki

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Decyzja nr 365

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j.Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r., poz.1442 ze zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku (…) z dnia 10 września 2014 r. doręczonym dnia 16 września 2014 r. w przedmiocie obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia wypłacanego prokurentowi spółki z o.o. ustanowionemu w drodze uchwały zarządu spółki.

UZASADNIENIE

Dnia 16 września 2014 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku wpłynął wniosek (…) o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca wskazał, iż jest osobą prawną, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (…). Prowadzi działalność prawniczą. Spółka nie zatrudnia żadnych pracowników.

Zarząd wnioskodawcy, w związku z częstą nieobecnością w miejscu siedziby spółki oraz licznymi wyjazdami, zamierza na mocy uchwały zarządu spółki ustanowić prokurenta, do którego zadań będzie należało szereg czynności z zakresu obsługi bieżącej działalności (…).

W związku z licznymi obowiązkami, zarząd zamierza przyznać prokurentowi wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji. Zakres obowiązków prokurenta nie będzie wynikał ze stosunku pracy, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia. Jednocześnie przyszły prokurent nie będzie pracownikiem wnioskodawcy, nie będzie pełnił żadnej funkcji w organach wnioskodawcy. Wysokość wynagrodzenia prokurenta zostanie określona uchwałą zarządu spółki.

Wnioskodawca kieruje pytanie czy powołanie prokurenta na wskazanych zasadach (na podstawie uchwały zarządu spółki), będzie stanowiło tytuł do obowiązkowego podlegania ubezpieczeniom społecznym na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

W ocenie wnioskodawcy, pełnienie funkcji prokurenta wyłącznie na podstawie powołania, bez nawiązywania odrębnego stosunku prawnego nie stanowi tytułu do obowiązkowego podlegania ubezpieczeniom społecznym.

Zgodnie z art.6 ust.1 pkt 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art.8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są pracownikami, z wyłączeniem prokuratorów.

Natomiast, zgodnie z art.8 za pracownika uważa się osobę pozostającą w stosunku pracy z zastrzeżeniem ust.2 i 2a.

Przepis art.8 ust.2a ustawy stanowi, iż za pracownika, w rozumieniu ustawy, uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Przepis art.6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych określa krąg osób fizycznych, dla których ubezpieczenia emerytalne i rentowe mają charakter obowiązkowy. Określony tym przepisem katalog osób fizycznych, podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jest zamknięty. (Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz do art.l-32, Kostrzewa P.).

W opinii wnioskodawcy, w świetle przedstawionego wyżej stanu faktycznego wynika, że prokurent wykonuje swoje zadania wyłącznie na podstawie uchwały zarządu, nie można zatem zaliczyć go do kręgu ubezpieczonych, wymienionych w art.6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 5 marca 2008 r. (III Aua 651/07) stwierdził, iż „prokura stanowi szczególny rodzaj pełnomocnictwa i nie skutkuje obowiązkami przewidzianymi w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych”.

Prokurent powołany przez zarząd wnioskodawcy nie będzie zatem obowiązkowo podlegał ubezpieczeniom społecznym, a jego przychód z tytułu wynagrodzenia za pełnienie tej funkcji nie będzie stanowił podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku zważył co następuje.

Stanowisko wyrażone przez (…) we wniosku o wydanie interpretacji w przedmiocie obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia wypłacanego prokurentowi spółki z o.o. ustanowionemu w drodze uchwały zarządu spółki uznać należy za prawidłowe.

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie.

Jednocześnie zgodnie z art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art.10 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

W rzeczonej sprawie powołanie do pełnienia funkcji prokurenta spółki z o.o. nastąpi na podstawie uchwały zarządu. Ubezpieczeniom społecznym w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych podlega obowiązkowo osoba, która posiada określony tytuł do ubezpieczeń wskazany przez ustawodawcę w zamkniętym katalogu określonym w art.6 ust.1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Treść tego przepisu pozwala uznać, iż takie powołanie -bezumowne powierzenie pełnienia funkcji prokurenta nie stanowi samoistnego tytułu rodzącego obowiązek ubezpieczenia. Dlatego też, w sytuacji przedstawionej we wniosku nie zaistnieje obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia, które będzie otrzymywał prokurent za pełnienie swej funkcji. Jak podniósł wnioskodawca, prokura sama w sobie stanowi szczególny rodzaj pełnomocnictwa i nie rodzi obowiązków przewidzianych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

źródło: https://bip.zus.pl

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz