Interpretacja ZUS Oddział w Gdańsku z 22-10-2013 r. – DI/100000/451/1287/2013

Podleganie ubezpieczeniom społecznym – pełnienie funkcji prokurenta w sp z oo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Decyzja nr 413

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672) w związku z art. 83 d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. 2009, Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku z dnia 12 września 2013 r. złożonego przez przedsiębiorcę (…) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą (…) o wydanie pisemnej interpretacji w przedmiocie podlegania ubezpieczeniom społecznym przez osoby pełniące funkcję prokurenta spółki.

UZASADNIENIE

Dnia 17 września 2013 r. do Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku wpłynął wniosek z dnia 12 września 2013 r., złożony przez przedsiębiorcę (…), spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (…) o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca wskazał, iż zatrudnił dwóch pracowników na podstawie umowy o pracę: jednego na stanowisku kierownika marketu budowlanego, a drugiego na stanowisku administracyjno-biurowym związanym z obsługą sekretariatu spółki. W związku z bardzo częstymi wyjazdami członków zarządu poza siedzibę spółki, co znacznie utrudnia prowadzenie bieżących spraw spółki, zarząd na mocy uchwały zarządu spółki ustanowił wyżej wymienione osoby prokurentami. Ponieważ funkcja prokurenta w trakcie nieobecności zarządu wiąże się z szeregiem czynności, które nie wchodzą w zakres obowiązków pracowniczych, zarząd zamierza wyłącznie na mocy uchwały zarządu przyznać im wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji prokurenta.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego wnioskodawca powziął wątpliwość, czy wynagrodzenie przyznane wyłącznie na mocy uchwały zarządu wypłacane prokurentom będzie podlegało obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym na podstawie art. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych?

Jednocześnie wnioskodawca wyraża stanowisko, że wszystkie tytuły do ubezpieczeń zostały wymienione w art. 6 ustawy. Prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Wobec faktu, iż wśród osób podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym nie zostali wymienieni prokurenci, udzielenie prokury przez przedsiębiorcę danej osobie nie powoduje powstania obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Potwierdza to m. in. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 5 marca 2008 r., (III AUa 651/07). Dnia 10 października 2013 r. uzupełniono wniosek o podpisy osób uprawnionych do reprezentacji.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku stwierdza co następuje:

Stanowisko wyrażone przez przedsiębiorcę we wniosku o wydanie interpretacji uznać należy za prawidłowe.

Art. 10 ust. 1 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie. Przez pojęcie „indywidualnej sprawy” należy rozumieć wykładnię przepisów dokonywaną w oparciu wyłącznie o zawarty we wniosku przedsiębiorcy opis istniejącego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Zgodnie natomiast z art.83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2013 r. Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art.10 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., Nr 672), w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Ubezpieczeniom społecznym w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych podlega obowiązkowo osoba, która posiada określony tytuł do ubezpieczeń wskazany przez ustawodawcę. W art.6 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. 2009, nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) ustawodawca wskazał wszystkie podmioty objęte obowiązkiem ubezpieczenia emerytalnego i ubezpieczeń rentowych. Oznacza to, że osoba, której cechy jako podmiotu ubezpieczenia społecznego zostały określone w tym przepisie, zostaje objęta tymi ubezpieczeniami i staje się stroną stosunku ubezpieczenia społecznego. Wyliczenie zawarte w tym przepisie jest wyczerpujące i ma charakter katalogu zamkniętego.

Zgodnie natomiast z art. 1091 § 1 kodeksu cywilnego prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością prokurent jest powoływany przez zarząd (art. 208 § 6 kodeksu spółek handlowych). Powołanie na stanowisko prokurenta spółki nie stanowi samoistnego tytułu rodzącego obowiązek ubezpieczeń społecznych. Prokurent może pełnić funkcję bez umowy, wyłącznie na mocy samego aktu powołania (uchwały). Ustanowienie prokurenta spółki przez jej zarząd nie oznacza nawiązania stosunku pracy na podstawie powołania w rozumieniu art. 68 kodeksu pracy, stanowi co najwyżej nawiązanie stosunku korporacyjnego. Poprzez ustanowienie prokurenta pomiędzy spółką a prokurentem powstaje stosunek organizacyjno-prawny, który nie rodzi obowiązku ubezpieczeń, a w konsekwencji przychód z tytułu wynagrodzenia za pełnienie funkcji prokurenta spółki nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

W przypadku stanu faktycznego opisanego przez przedsiębiorcę mamy do czynienia z sytuacją, w której ta sama osoba pełniąca funkcję prokurenta spółki na podstawie powołania i jednocześnie na podstawie zawartej umowy o pracę pełni funkcję kierownika marketu budowlanego, a druga na stanowisku administracyjno-biurowym związanym z obsługą sekretariatu spółki. Pełnienie funkcji prokurenta spółki na podstawie uchwały zarządu jest neutralne w zakresie podlegania ubezpieczeniom społecznym, gdyż powyższe powołanie nie stanowi tytułu podlegania ubezpieczeniom społecznym. Bez znaczenia prawnego w kontekście obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu pełnienia funkcji prokurenta na podstawie powołania jest fakt równoległego świadczenia pracy u wnioskodawcy w oparciu o umowę o pracę.

Jednocześnie należy nadmienić, iż Zakład Ubezpieczeń Społecznych związany jest dokonaną interpretacją wyłącznie w przypadku, gdy rzeczywisty stan faktyczny odpowiada w pełni stanowi faktycznemu opisanemu we wniosku. W trybie wydawania decyzji z wniosku o wydanie pisemnej interpretacji organ nie prowadzi postępowania wyjaśniającego ani postępowania dowodowego, opierając się jedynie na treści wniosku, co nie wyklucza takiego postępowania w toku procedowania na zasadach ogólnych, nawet w przypadku, gdy interpretacja została już wydana. Oznacza to, iż to wnioskodawca ponosi odpowiedzialność za wskazanie stanu faktycznego w sposób odmienny od rzeczywistości.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

źródło: https://bip.zus.pl

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz