Interpretacja ZUS Oddział w Gdańsku z 22-02-2013 r. – DI/100000/451/1541/2013

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Decyzja nr 86

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447. z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku stanowisko zawarte we wniosku z dnia 19 grudnia 2012 r. doręczonym dnia 27 grudnia 2012r, przez przedsiębiorcę (…) (uzupełnionym dnia 30.01.2013r.) w przedmiocie uwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nagrody uznaniowej wypłaconej pracownikowi w miesiącu, w którym pracownik otrzymuje wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek, uznaje za prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 grudnia 2012 r. do Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku wpłynął wniosek przedsiębiorcy (…) z siedzibą w (…) o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 24 stycznia 2013r. doręczonym dnia 30.01.2013r.

Wnioskodawca w treści złożonego wniosku wskazał, iż na podstawie obowiązującego w spółce Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy został utworzony fundusz nagród, którego zasady przyznawania zostały określone w obowiązującym w spółce zarządzeniu nr (…) w sprawie przyznawania nagród uznaniowych dla pracowników zatrudnionych w (…). Zgodnie z (….) zarządzenia nagroda ma charakter uznaniowy i jest składnikiem wynagrodzenia pracownika, które wchodzi do podstawy obliczenia wynagrodzenia za czas choroby oraz zasiłku chorobowego i opiekuńczego. Obowiązujące zapisy nie wyłączają prawa do przyznawania pracownikowi nagrody w trakcie jego nieobecności w pracy z powodu choroby lub sprawowania opieki. W związku z tym może powstać sytuacja, w której pracownik obok wynagrodzenia za czas przepracowany i wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłku otrzyma nagrodę w wysokości dobrowolnie ustalonej przez podmiot przyznający. Podobna sytuacja wystąpi, gdy pracownik będzie przebywał cały miesiąc na zwolnieniu lekarskim i otrzyma z tego tytułu wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek i niezależnie od nieobecności w pracy otrzyma również nagrodę uznaniową.

Oświadczenie o przyznaniu nagrody sporządza się do (…) dnia miesiąca, w którym oświadczenie zostało przekazane. Zgodnie z (…) obowiązującego w spółce regulaminu pracy wynagrodzenia za dany miesiąc wypłacane są w miesiącu następnym.

W uzupełnieniu do wniosku przedsiębiorca wskazał, iż jego intencją jest uzyskanie interpretacji w przedmiocie uwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nagrody uznaniowej w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego oraz świadczenia rehabilitacyjnego, a wypłacanych za okres pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku.

Dodatkowo wnioskodawca wskazał, iż nagroda uznaniowa przyznawana pracownikom w okresie otrzymywania wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłku stanowi przychód pracowników z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r ., nr 51, poz. 307 ze zm.).

Ponadto, w obowiązującym w spółce Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy zawartym dnia (…) oraz zarządzeniu (…) w sprawie przyznawania nagród uznaniowych dla pracowników (…) nie wprowadzono zapisu o prawie nagrody uznaniowej w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku. W zarządzenia wprowadzono zapis, zgodnie z którym nagroda ma charakter uznaniowy i jest składnikiem wynagrodzenia pracownika, które wchodzi do podstawy obliczenia wynagrodzenia za czas choroby oraz zasiłku chorobowego i opiekuńczego. Wprowadzając ten zapis intencją spółki było, aby nagroda uznaniowa stanowiła podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zarówno w okresie otrzymywania wynagrodzenia za pracę, jak i pobierania wynagrodzenia lub zasiłku za okres nieobecności spowodowanej choroba lub sprawowana opieką.

W tym stanie faktycznym wnioskodawca stoi więc na stanowisku, iż za zasadne jest włączenie do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nagrody uznaniowej wypłaconej w miesiącu, w który m pracownik otrzymuje wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek.

Wnioskodawca powołuje się przy tym na zarządzenia nr (…) obowiązującego w spółce, z którego wynika, iż nagroda może zostać przyznana za działania i postawy pracowników, jednocześnie zarządzenie nie określa ściśle za jaki okres ocena pracownika jest dokonywana. Z kolei wskazanie w ww. zarządzenia „okres poprzedni” nie został jednoznacznie zdefiniowany, dlatego w praktyce dopuszcza się przyznawanie nagród bez wskazania konkretnego okresu, za jaki ona przysługuje.

Dlatego też, w ocenie wnioskodawcy w przedmiotowym zakresie nie znajduje zastosowanie dyspozycja treści § 2 pkt 24 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zgodnie z którym podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie stanowią składniki wynagrodzenia, do których pracownik ma prawo w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego opiekuńczego świadczenia rehabilitacyjnego, w myśl postanowień układów zbiorowych pracy lub przepisów o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku.

Mając na uwadze treść wniosku, jak również obowiązujące w tym przedmiocie przepisy prawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku zważył co następuje:

Stanowisko wyrażone przez przedsiębiorcę we wniosku o wydanie pisemnej interpretację, uznać należy za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy z wyłączeniem przychodów wymienionych w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, jak również wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych.

Za przychody ze stosunku pracy uważa się: wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 24 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r . w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. Nr 161, poz. 1106, późn. zm.) podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie stanowią składniki wynagrodzenia, do których pracownik ma prawo w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego opiekuńczego świadczenia rehabilitacyjnego, w myśl postanowień układów zbiorowych pracy lub przepisów o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku.

Jeśli więc Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy lub przepisy o wynagradzaniu obowiązujące u przedsiębiorcy nie zawierają – tak jak ma to miejsce w przedmiotowej sprawie-jednoznacznego zapisu o prawie nagrody uznaniowej w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku, to nagroda taka stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

źródło: https://bip.zus.pl

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz