Interpretacja ZUS Oddział w Gdańsku z 21-01-2013 r. – DI/100000/451/1382/2012

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

DECYZJA NR 40

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1147 ze zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku:

  • uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku z dnia 23 listopada 2012 r. złożonym w dniu 27 listopada 2012r. (uzupełnionym w dniu 31 grudnia 2012 r.) przez (…) Sp. z o.o. z siedzibą w (…), w przedmiocie obowiązku odprowadzania do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych składek za pracownika spółki wykonującego swą pracę na terenie Federacji Rosyjskiej.
  • odmawia wydania pisemnej interpretacji w zakresie ewentualnego obowiązku odprowadzania do rosyjskiego systemu ubezpieczeń społecznych przez w/w przedsiębiorcę składek na ubezpieczenia społeczne za pracownika spółki wykonującego pracę na terenie Federacji Rosyjskiej.

UZASADNIENIE

Dnia 27 listopada 2012 r. do Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku wpłynął wniosek przedsiębiorcy (…) Sp. z o.o. z siedzibą w (…) o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 27 grudnia 2012 r. doręczonym dnia 31 grudnia 2012 r.

Wnioskodawca w treści wniosku wskazał, iż zamierza zatrudnić na podstawie umowy o pracę osobę na stanowisko związane z obsługą klienta. Firma prowadzi działalność w zakresie reklamy, w szczególności reklamy internetowej. Miejsce zatrudnienia będzie w Polsce, miejscem wykonywania pracy zaś terytorium Federacji Rosyjskiej.

W uzupełnieniu swojego wniosku, co nastąpiło pismem z dnia 27 grudnia 2012 r. (doręczonym w dniu 31 grudnia 2012 r.) przedsiębiorca poinformował, iż osoba, o której traktuje wniosek legitymuje się obywatelstwem polskim. Osoba ta ma stałe miejsce zamieszkania w Polsce, w umowie o pracę pracodawca wskaże Federację Rosyjską, jako państwo miejsca wykonywania pracy. Osoba, o której mowa we wniosku nie przejęła funkcji płatnika składek na swoje ubezpieczenia, stąd też płatnikiem składek w stosunku do tego pracownika będzie wnioskodawca.

Wątpliwości wnioskodawcy budzi to, czy obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne za pracownika, o którym mowa we wniosku powstanie zarówno w Polsce, jak i w Federacji Rosyjskiej.

We własnym stanowisku w sprawie wnioskodawca wskazuje, iż z racji tego, że między Polską a Federacją Rosyjską brak jest umów wykluczających obowiązek podwójnego ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, mimo formalnego zatrudnienia w Polsce takiego pracownika obowiązek ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych względem tej osoby powstanie w obu krajach. W ocenie spółki bez znaczenia jest fakt, iż osoba te przebywa na terenie Polski mniej niż 180 dni w roku.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku stwierdza co następuje:

Stanowisko zaprezentowane przez przedsiębiorcę we wniosku o wydanie pisemnej interpretacji uznać należy za prawidłowe.

W myśl art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie.

Doprecyzowanie zakresu przedmiotowego spraw, w których przedsiębiorca może żądać od Zakładu wydania pisemnej interpretacji nastąpiło w art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązującym od dnia 1 stycznia 2013 r.. Zgodnie z tym przepisem Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.8), w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Na wstępie należy zaznaczyć, iż w świetle przywołanego wyżej przepisu, Zakład w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie dokonuje ustalenia właściwego ustawodawstwa, którefnu podlegać będzie osoba zatrudniona przez polską spółką do wykonywania pracy na terytorium Federacji Rosyjskiej, a jedynie wypowiada się w kwestii obowiązku odprowadzania za taką osobę składek na ubezpieczenia społeczne do polskiego systemu ubezpieczenia społecznego.

Biorąc pod uwagę przedstawione przez wnioskodawcę okoliczności i odnosząc je do zaprezentowanej argumentacji wskazać należy, iż przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r . o systemie ubezpieczeń społecznych (w szczególności art. 6 ust. 1, art. 8 ust. 14) przewidują obowiązek ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy o pracę. Przywołane przepisy stanowią o powszechnym charakterze podlegania ubezpieczeniom społecznym w odniesieniu do pracowników będących obywatelami polskimi zatrudnionymi przez polskie firmy a świadczącymi swą pracę wprawdzie poza granicami kraju, niemniej na rzecz zatrudniającego ich podmiotu. Obowiązek ubezpieczeń społecznych z tytułu zawartej umowy o pracę powstanie więc nie tylko w przypadku osób które na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są pracownikami (bez względu na obywatelstwo, którym legitymują się takie osoby, lub jego brakiem), ale obejmie on również osoby (ale z ograniczeniem już tylko do obywateli polskich) zatrudnione wprawdzie za granicą, ale w polskich placówkach bądź firmach. Pracodawca zatrudniający w ramach stosunku pracy obywatela polskiego, który na terenie Rzeczypospolitej Polskiej posiada swoje stałe miejsce zamieszkania i któremu w umowie o pracę określono jako miejsce świadczenia pracy terytorium Federacji Rosyjskiej zobowiązany jest do odprowadzania za taką osobę składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Natomiast w związku z zawężeniem przez ustawodawcę w art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zakresu przedmiotowego spraw podlegających rozpatrzeniu w formie interpretacji jedynie do wykładni przepisów, z których wynika obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne (a więc do przepisów prawa polskiego) materia dotycząca ewentualnego obowiązku odprowadzania składek do rosyjskiego systemu ubezpieczeniowego nie może stać się przedmiotem niniejszej interpretacji, gdyż wymagałoby to interpretacji przepisów prawa obcego, do czego Zakład w tym trybie nie ma kompetencji. Wobec powyższego Zakład był zobowiązany do odmowy wydania interpretacji w tym zakresie.

Nadto należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z art.83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art.10 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447, z późn.zm.), w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek Biorąc pod uwagę treść przywołanego wyżej przepisu stwierdzić należy, iż Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wydaje interpretacji indywidualnych w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu, gdyż ustawodawca nie przyznał mu kompetencji w tym zakresie, w związku z czym w oparciu o art.66 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, iż w przedmiotowej sprawie przedsiębiorca jest uprawniony do wniesienia podania do Dyrektora (…) Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w (…). Takie podanie złożone zgodnie z niniejszym zawiadomieniem, w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia uważa się za złożone w dniu wniesienia pierwszego podania.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 10 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do właściwego Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w (…).

źródło: https://bip.zus.pl

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz