Interpretacja ZUS Oddział w Gdańsku z 18-11-2014 r. – DI/100000/43/1283/2014

Dotyczy braku obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu otrzymywanego przez członków zarządu spółki wynagrodzenia za pełnienie tej funkcji wykonywanej wyłącznie na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Decyzja nr 425

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2013, poz.672 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1442 z późn. zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku (…) z siedzibą w (…) w przedmiocie braku obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu otrzymywanego przez członków zarządu spółki (Prezesa zarządu oraz wiceprezesów zarządu) wynagrodzenia za pełnienie tej funkcji wykonywanej wyłącznie na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki.

UZASADNIENIE

Dnia 3 listopada 2014 r. do Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku wpłynął wniosek złożony przez (…) z siedzibą w (…) o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca wskazał, iż jest spółką czteroosobową (…) spośród (…) udziałowców tworzy Zarząd Spółki. Zgromadzenie Wspólników w formie uchwały ustaliło warunki wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji dla Prezesa Zarządu oraz dla dwóch Wiceprezesów Zarządu. Uchwała przewiduje stałe wynagrodzenie w kwocie (…) zł miesięcznie dla każdego. Każdy członek Zarządu w ramach pełnionej funkcji wykonuje swoje obowiązki zgodnie z kompetencjami ustalonymi uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Ponadto wszyscy członkowie Zarządu (Prezes, Wiceprezesi)są zatrudnieni w ramach umowy o pracę w Spółce w wymiarze (…) etatu każdy. W umowach o pracę ustalony został zakres czynności, który pomija obowiązki wykonywane z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie. Zawarte umowy o pracę podlegają ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym.

Wnioskodawca powziął wątpliwości czy od wynagrodzeń otrzymywanych przez członków Zarządu z tytułu pełnionych funkcji (Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu) ustalonych w formie uchwały Zgromadzenia Wspólników należy odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne.

We własnym stanowisku w sprawie wnioskodawca wskazał, że powołanie do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu (Wiceprezesów Zarządu) nie jest nawiązaniem stosunku pracy. Powołanie nie skutkuje również automatycznym zawarciem umowy zlecenia lub umowy agencyjnej, w związku z czym osoba, która pełni funkcje w Zarządzie Spółki na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników (umowy Spółki) nie podlega z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym, a więc nie ma również obowiązku opłacania składek od otrzymywanego z tego tytułu wynagrodzenia. Natomiast wynagrodzenie wynikające z umowy o pracę będzie stanowiło podstawę do naliczania składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku zważył co następuje:

Stanowisko wyrażone przez wnioskodawcę we wniosku o wydanie pisemnej interpretację w trybie art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej uznać należy za prawidłowe.

Art. 10 ust. 1 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej, lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne, lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie, zaś w ust. 2, że wniosek o wydanie interpretacji może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych.

Natomiast w myśl art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r , o systemie ubezpieczeń społecznych Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej, w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym podlega osoba, która posiada określony tytuł do ubezpieczeń wskazany przez ustawodawcę. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym uregulowane zostały w ustawie z dnia 13 października 1998 r . o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2013r. poz. 1442 ze zm).

Dyspozycja treści art. 6 ust.l w/w ustawy, zawiera katalog podmiotów objętych obowiązkiem ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Wyliczenie zawarte we wskazanym przepisie jest wyczerpujące i ma charakter zamknięty.

Członek zarządu spółki (prezes oraz wiceprezesi zarządu) może wykonywać swoje obowiązki zarówno na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, jak i na podstawie innego stosunku prawnego (np. na podstawie samego wyboru przez właściwy organ spółki). O powyższym decydują strony umowy, poprzez złożenie oświadczeń woli o stosownej treści.

Zatem, w odniesieniu do członków zarządu (Prezesa zarządu oraz wiceprezesów zarządu spółki) otrzymujących wynagrodzenia za pełnienie tej funkcji wyłącznie na podstawie uchwały np. Zgromadzenia wspólników spółki, nie powstaje obowiązek opłacania z tego tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. Taki bowiem tytuł nie został wymieniony w treści dyspozycji wyżej cytowanego art. 6 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Tym samym wynagrodzenie wypłacone członkowi zarządu z tytułu pełnionej funkcji na podstawie samego powołania nie będzie podlegało obowiązkowi opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązek ubezpieczeń społecznych powstanie jedynie z tytułu wynagrodzenia otrzymywanego przez te osoby z tytułu umowy o pracę.

Bez znaczenia prawnego w kontekście braku obowiązku opłacania składek z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu na podstawie aktu powołaniania ma równoległe świadczenie pracy w spółce na podstawie umowy o pracę, która jak słusznie wskazał wnioskodawca rodzi obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

Ponadto, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku zawiadamia zgodnie z art. 66 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, iż nie jest właściwy rzeczowo do ustalania obowiązku podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu co wynika z treści art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z dyspozycją treści art. 83 d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, Zakład wydaje interpretacje indywidualne w sprawach zasad obliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Natomiast w zakresie ustalania obowiązku podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu (a w konsekwencji obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne) przedsiębiorca winien zwrócić się do właściwego miejscowo Dyrektora Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, co wynika z art. 109a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2008, nr 164, poz.1027 z późn. zm.).

Zgodnie z treścią art. 68 ust. 1 lit. c) ustawy z dnia 13 października 1998 r . o systemie ubezpieczeń społecznych wymierzanie i pobieranie składek na ubezpieczenie zdrowotne należy do zadań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zgodnie z art. 66 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego odrębne podanie złożone zgodnie z zawiadomieniem, o którym mowa w art. 66 § 1, w terminie czternastu dni od daty doręczenia zawiadomienia uważa się za złożone w dniu wniesienia pierwszego podania.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do Sądu Okręgowego Wydziału Ubezpieczeń Społecznych w (…).

źródło: https://bip.zus.pl

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz