Interpretacja ZUS Oddział w Gdańsku z 17-01-2013 r. – DI/100000/451/1559/2012

Podleganie ubezpieczeniom społecznym – pozarolnicza działalność gospodarcza i umowa o zarządzanie

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Decyzja nr 37

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2010, nr 220, poz.1447, z późn. zm.) w związku z art. 83 d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. j. Dz. U. 2009, nr 205 poz. 1585 z późn. zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku przedsiębiorcy (…) prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą pod firmą (…) złożonym w dniu 20 grudnia 2012 r., a dotyczącym obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą i jednocześnie świadczącą pracę na podstawie kontraktu menedżerskiego.

UZASADNIENIE

W dniu 20 grudnia 2012 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku wpłynął wniosek z dnia 18 grudnia 2012 r. złożony przez przedsiębiorcę pana (…) prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą pod firmą (…) o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca wskazał, iż prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, której przedmiotem jest transport drogowy towarów. Z tytułu prowadzenia tej działalności podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Jednakże w przyszłości w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wnioskodawca zamierza zawrzeć kontrakt menedżerski w formie umowy cywilnoprawnej. Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej wnioskodawca uzyskuje (i będzie uzyskiwał w przyszłości) inne (oprócz dochodów z tytułu kontraktu menedżerskiego) przychody. Z tytułu zawartej umowy kontraktu menedżerskiego uzyskiwane wynagrodzenie będzie wyższe od obowiązującej najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego przedsiębiorca powziął wątpliwość, którą wyraził pytaniem: z jakiego tytułu będzie podlegał obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym po zawarciu kontraktu menedżerskiego?

Jednocześnie wnioskodawca wyraził stanowisko, że w opisanym stanie faktycznym nastąpi tzw. zbieg tytułów obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. W związku z tym będzie on podlegał ubezpieczeniom społecznym obowiązkowo z tego tytułu, który powstał wcześniej (czyli tytułu z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej), a dodatkowo z obydwu tytułów (działalności gospodarczej i kontraktu menedżerskiego) obowiązkowo będzie opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku zważył co następuje:

Stanowisko przedsiębiorcy we wniosku o wydanie pisemnej interpretacji należy uznać za prawidłowe.

Art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie.

Ubezpieczeniom społecznym w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych podlega obowiązkowo osoba, która posiada określony tytuł do ubezpieczeń wskazany przez ustawodawcę. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym uregulowane zostały w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. j. Dz. U. 2009, nr 205, poz. 1585 z późn. zm.). W art. 6 ust. 1 tej ustawy prawodawca wskazał wszystkie podmioty objęte obowiązkiem ubezpieczenia emerytalnego i ubezpieczeń rentowych. Oznacza to, że osoba, której cechy jako podmiotu ubezpieczenia społecznego zostały określone w tym przepisie, zostaje objęta tymi ubezpieczeniami i staje się stroną stosunku ubezpieczenia społecznego. Wyliczenie to jest wyczerpujące i ma charakter zamknięty.

W przedstawionym stanie faktycznym osoba prowadząca pozarolniczą działalność w zakresie transportu drogowego zamierza świadczyć usługi zarządcze na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług zarządczych. W tym miejscu należy również wyjaśnić, iż co do zasady umowa o zarządzanie jest w istocie umową nienazwaną o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia. W myśl postanowień art. 6 ust. 1 pkt 4 powyższej ustawy, osoby fizyczne, które na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej świadczą pracę na postawie umowy agencyjnej, lub umowy zlecenia podlegają z tego tytułu obowiązkowemu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, o ile nie są uczniami gimnazjów, szkół ponadpodstawowych oraz studentami do ukończenia 26 roku życia. Także obowiązkowo ubezpieczeniom tym podlegają osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą – co wynika z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Z kolei zgodnie z art. 9 ust. 2a. Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych osoby fizyczne, które na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej świadczą pracę na postawie umowy agencyjnej, lub umowy zlecenia, oraz prowadzą jednocześnie pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1 – podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu tej działalności, jeżeli z tytułu wykonywania umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz współpracy przy wykonywaniu tych umów podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest niższa od obowiązującej tę osobę najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność. Może ona dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi również z tytułu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4.

W stanie faktycznym opisanym we wniosku, gdy w ramach posiadanego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dana osoba osiąga przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej i równocześnie osiąga przychody z tytułu kontraktu menedżerskiego, następuje zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych. W konsekwencji wnioskodawca może dokonać wyboru tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń – z tytułu działalności gospodarczej lub kontraktu menedżerskiego, jeśli podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu umowy kontraktu menedżerskiego jest równa lub wyższa od obowiązującej tę osobę najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność. Jeżeli z tytułu umowy kontraktu menedżerskiego podstawa wymiaru składek jest niższa od obowiązującej tę osobę najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, podlega ona obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu działalności gospodarczej, a w związku z art. 13 pkt 2 ww. ustawy również ubezpieczeniu wypadkowemu. Ubezpieczenie chorobowe jest dla tej osoby dobrowolne o czym stanowi art. 11 ust. 2 wskazanej ustawy. Jednocześnie osoba ta może wówczas dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi również z tytułu umowy kontraktu menedżerskiego.

Ponadto, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku zawiadamia zgodnie z art. 66 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, iż nie jest właściwy rzeczowo do ustalania obowiązku podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu (a w konsekwencji obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne), co wynika z treści art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z dyspozycją treści art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, Zakład wydaje interpretacje indywidualne w sprawach zasad obliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Natomiast w zakresie ustalania obowiązku podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu (a w konsekwencji obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne) przedsiębiorca winien zwrócić się do właściwego miejscowo Dyrektora Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, co wynika z art. 109a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2008, nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).

Zgodnie z treścią art. 68 ust. ł lit, c) ustawy z dnia 13 października 1998 r . o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz, U. z 2009 r ., nr 205, poz. 1585) wymierzanie i pobieranie składek na ubezpieczenie zdrowotne należy do zadań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z kolei z treścią art. 66 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego odrębne podanie złożone zgodnie z zawiadomieniem, o którym mowa w art. 66 § 1, w terminie czternastu dni od daty doręczenia zawiadomienia uważa się za złożone w dniu wniesienia pierwszego podania.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

Decyzja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jego zaistnienia. Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do właściwego Sądu Okręgowego (…) – Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (…).

źródło: https://bip.zus.pl

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz