Interpretacja ZUS Oddział w Gdańsku z 12-06-2013 r. – DI/100000/451/614/2013

Podleganie ubezpieczeniom społecznym – umowa o pracę i prowadzenie działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Decyzja nr 237

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2010, nr 220, poz.1447, z późn. zm.) w związku z art. 83 d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. j. Dz. U. 2009, nr 205, poz. 1585 z późn. zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku przedsiębiorcy (…) prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą pod nazwą (…) złożonym w dniu 25 kwietnia 2012 r., a dotyczącym braku obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zbiegu z pracą świadczoną na podstawie umowy o pracę.

UZASADNIENIE

Dnia 25 kwietnia 2013 r. do III Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie wpłynął wniosek z dnia 24 kwietnia 2013 r. przedsiębiorcy (…) prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą pod nazwą (…) o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca wskazał, iż prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, a jednocześnie jest zatrudniony na pełen etat z wynagrodzeniem minimalnym. Pracodawca wypłaca pensje za przepracowany miesiąc do 10-go dnia następnego miesiąca, np. za miesiąc grudzień danego roku pensja wypłacana jest w miesiącu styczniu następnego roku, a deklaracja rozliczeniowa za dany miesiąc jest składana w miesiącu następnym.

Przedsiębiorca powziął wątpliwości, czy w miesiącu styczniu danego roku osoba prowadząca działalność gospodarczą i zatrudniona na etat otrzymuje pensję za miesiąc grudzień w styczniu, a pensję za styczeń w miesiącu lutym, podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, bowiem wg ZUS-u w miesiącu styczniu nie osiąga minimalnego wynagrodzenia, co wiąże się z obowiązkiem zgłoszenia do składki społecznej mnie, jako przedsiębiorcy. Wnioskodawca argumentuje, że jego wynagrodzenie ze stosunku pracy za miesiąc styczeń, zgodnie z ustawą o wynagrodzeniu minimalnym, jest zwiększane do minimum w styczniu, jednak jej wypłata następuje w miesiącu lutym i powoduje przesunięcie w składaniu deklaracji, bowiem deklaracja rozliczeniowa składana do ZUS w miesiącu styczniu dotyczy wynagrodzenia grudniowego.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 22 maja 2013 r. (wpływ do Oddziału ZUS w Gdańsku w dniu 24 maja 2013 r.) przedsiębiorca wskazał, że składając wniosek chcę przesądzenia, czy w związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku, kiedy wynagrodzenie z zakładu pracy za miesiąc grudzień jest wypłacana w miesiącu styczniu następnego roku, a pensja za miesiąc styczeń w miesiącu lutym, a w konsekwencji, czy ma obowiązek opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne za miesiąc styczeń z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jednocześnie wnioskodawca wyraża stanowisko, że wypłata wynagrodzenia za miesiąc grudzień danego roku nie wpływa na wysokość minimalnego wynagrodzenia za miesiąc styczeń następnego roku, kiedy wynagrodzenie wypłacane jest do 10-go następnego miesiąca, bowiem zakład pracy opłaca w styczniu moją składkę społeczną w pełnej wysokości za grudzień uprzedniego roku oraz wraz z pensją wypłaconą w lutym, za miesiąc styczeń. Tym samym składki za ubezpieczenie społeczne są opłacane w pełnej wysokości.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku zważył co następuje:

Art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej, lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne, lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie, zaś w ust. 2, że wniosek o wydanie interpretacji może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych. Jednocześnie zgodnie art.83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w ww. art.10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, wyłącznie w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Stanowisko przedsiębiorcy we wniosku o wydanie pisemnej interpretacji należy uznać za prawidłowe.

Ubezpieczeniom społecznym w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych podlega obowiązkowo osoba, która posiada określony tytuł do ubezpieczeń wskazany przez ustawodawcę. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym uregulowane zostały w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. j. Dz. U. 2009, nr 205, poz. 1585 z późn. zm.). W art. 6 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ustawodawca wskazał wszystkie podmioty objęte obowiązkiem ubezpieczenia emerytalnego i ubezpieczeń rentowych. Oznacza to, że osoba, której cechy jako podmiotu ubezpieczenia społecznego zostały określone w tym przepisie, zostaje objęta tymi ubezpieczeniami i staje się stroną stosunku ubezpieczenia społecznego. Wyliczenie to jest wyczerpujące i ma charakter zamknięty.

W sytuacji gdy osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę prowadzi jednocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą, powstaje zbieg tytułów podlegania ubezpieczeniom społecznym. W myśl art. 9 ust. 1 i 1a wyżej powołanej ustawy osoby będące pracownikami spełniającymi jednocześnie warunki do objęcia obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów (inny niż umowa o pracę), których podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy w przeliczeniu na okres miesiąca jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym także z innych tytułów. Jednakże w przypadku osiągania z umowy o pracę wynagrodzenia w kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę, istnieje możliwość objęcia dobrowolnie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, od dnia wskazanego we wniosku o objęcie tymi ubezpieczeniami, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został zgłoszony.

Reasumując, umowa o pracę stanowi obowiązkowy tytuł do ubezpieczeń społecznych, natomiast dla osób równocześnie prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym także z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej uzależniony jest od wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu stosunku pracy.

W świetle powyższego przyjąć należy, iż dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, gdzie podstawa wymiaru składek z umowy o pracę nie jest niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę w przeliczeniu na okres miesiąca, tak długo jak trwa stosunek pracy dodatkowy tytułu do ubezpieczeń społecznych w związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą ma charakter dobrowolny. Tym samym bez znaczenia prawnego w kontekście obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej w zbiegu ze świadczoną pracą ma to kiedy wynagrodzenie ze stosunku pracy zostało wypłacone.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

Decyzja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jego zaistnienia.

Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

źródło: https://bip.zus.pl

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz