Interpretacja ZUS Oddział w Gdańsku z 12-04-2013 r. – DI/100000/451/227/2013

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

DECYZJA NR 155

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1147 ze zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za nieprawidłowe stanowisko zawarte we wniosku z dnia 8 lutego 2013 r. doręczonym dnia 18 lutego 2013r. (uzupełnionym w dniu 19 marca 2013 r.) (…)w przedmiocie dotyczącym wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwrotu kosztów używania w jazdach lokalnych przez pracowników dla potrzeb pracodawcy pojazdów niebędących własnością pracodawcy do wysokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego oraz do wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawek za 1 km przebiegu pojazdu tzw. kilometrówka, wynikających z dodatkowego rozliczenia tych kosztów na podstawie kolejnej umowy cywilnoprawnej.

UZASADNIENIE

Dnia 18 lutego 2013 r. do Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku wpłynął wniosek (…) o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 19 marca 2013 r. doręczonym dnia 19 marca 2013 r.

Wnioskodawca wskazał, iż pracownicy na stanowiskach (…) świadczą pracę na terenie trzech gmin każdy. Pracownicy ci do wykonywania swoich obowiązków wykorzystują własne samochody prywatne, na które mają zawartą umowę cywilno-prawną na korzystanie z pojazdu własnego do celów służbowych w jazdach lokalnych. Umowy zawarte są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. Każdy z pracowników pomimo, że obsługuje więcej jak jedną gminę ma zawartą umowę na jeden ryczałt pieniężny wjazdach lokalnych na teren tylko jednej gminy w wysokości 300 km, co przemnożone przez stawkę za 1 km w wysokości 0,8358 zł daje kwotę (…). Kwota ta zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r . w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Wnioskodawca planuje wprowadzenie oprócz ryczałtu pieniężnego wjazdach lokalnych, na które są zawarte umowy dodatkowego rozliczenia pozostałych kilometrów w formie tzw. kilometrówek na pozostałe gminy w ramach tzw. jazd lokalnych, czyli do wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawek za 1 km przebieg pojazdu, jeżeli jest to udokumentowane przez pracownika w ewidencji przebiegu pojazdu.

Wnioskodawca w tym stanie powziął wątpliwości, czy w ramach wykorzystywania pojazdu prywatnego przez pracownika do czynności służbowych może być zawarta umowa cywilnoprawna na korzystanie z pojazdu własnego pracownika do celów służbowych w jazdach lokalnych, zarówno na ryczałt pieniężny jak i na kilometrówki oraz czy te dwa rozliczenia nie będą stanowiły podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W piśmie z dnia 19 marca 2013r. doręczonym dnia 19 marca 2013r. stanowiącym uzupełnienie do wniosku przedsiębiorca wskazał, iż jego intencją jest uzyskanie interpretacji w przedmiocie wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zwrotu kosztów używania w jazdach lokalnych przez pracowników dla potrzeb pracodawcy, pojazdów nie będących własnością pracodawcy do wysokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego oraz jednocześnie do wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu tzw. kilometrówka. Ponadto, wnioskodawca podkreślił, iż ww. świadczenie stanowią przychód pracowników ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W ocenie wnioskodawcy kwoty przypadające na jednego pracownika wynikające z zawartych dodatkowo umów zarówno na ryczałt pieniężny ograniczony ilością kilometrów, jak i tzw. kilometrówka na nieograniczoną ilość kilometrów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r . w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku stwierdza, co następuje:

Stanowisko wyrażone przez przedsiębiorcę we wniosku o wydanie pisemnej interpretacji uznać należy za nieprawidłowe.

Art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie.

Natomiast w myśl art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r . o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 205, poz.1585 ze zm.) Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.), w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Zgodnie z treścią art. 18 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 r . o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r . Nr 51, poz. 307).

Zgodnie z §1 i §2 ust.l pkt 13, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r . w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. Nr 161, poz. 1106, późn. zm.) podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie stanowi zwrot kosztów używania w jazdach lokalnych przez pracowników, dla potrzeb pracodawcy, pojazdów niebędących własnością pracodawcy – do wysokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo do wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawek za 1 km przebiegu pojazdu – określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra, jeżeli przebieg pojazdu, z wyłączeniem wypłat ryczałtu pieniężnego, jest udokumentowany przez pracownika w ewidencji przebiegu pojazdu, prowadzonej przez niego według zasad określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pracownik wykorzystujący prywatny samochód osobowy do celów służbowych może otrzymać zwrot poniesionych z tego tytułu wydatków na mocy umowy cywilnoprawnej zawartej z pracodawcą. Strony mogą w umowie ustalić, że zwrot kosztów używania do celów służbowych pojazdu będącego w posiadaniu danego pracownika w formie:

  • miesięcznego ryczałtu albo

  • na podstawie liczby faktycznie przejechanych kilometrów (tzw. kilomterówki)

Wypłacona pracownikowi kwota nie może być wyższa niż wysokość miesięcznego ryczałtu albo kwota ustalona przy zastosowaniu stawek za 1 km przebiegu pojazdu.

Przepisami regulującymi wysokość miesięcznego ryczałtu pieniężnego (także kilometrówki) z tytułu zwrotu kosztów używania pojazdów samochodowych przez pracowników dla potrzeb zakładu pracy w jazdach lokalnych jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. Nr 27,poz.271 ze zm.). Zgodnie z przepisami tego rozporządzenia miesięczny ryczałt pieniężny oblicza się jako iloczyn stawki za kilometr przebiegu i miesięcznego limitu przebiegu kilometrów na jazdy lokalne po złożeniu przez pracownika pisemnego oświadczenia. Miesięczny limit kilometrów ustala pracodawca w zależności od liczby mieszkańców w danej gminie lub mieście, w których pracownik jest zatrudniony np. w gminie lub mieście mającej:

  • do 100 tys. mieszkańców nie może przekroczyć miesięcznie 300 kilometrów,
  • ponad 100 tys. do 500 tys. mieszkańców nie może przekroczyć 500 kilometrów.
  • ponad 500 tys. mieszkańców nie może przekroczyć 700 kilometrów.

Zgodnie z §2 tego rozporządzenia stawki za 1 kilometr przebiegu samochodu osobowego nie mogą być wyższe niż:

  • 0,5214zł, jeśli pojemność skokowa silnika nie przekracza 900 cm3,
  • 0,8358 zł, jeśli pojemność skokowa silnika przekracza 900 cm3.

Jak wynika z przytoczonych przepisów, zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne zwrotu kosztów używania w jazdach lokalnych przez pracowników, dla potrzeb pracodawcy, pojazdów niebędących własnością pracodawcy — do wysokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo do wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawek za 1 km przebiegu pojazdu jest ograniczone limitami. Zatem wypłata w kwocie niższej lub równej stawce określonej w powyższych przepisach jest wyłączona z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Od nadwyżki naliczyć należy składki na przedmiotowe ubezpieczenia.

W związku z tym, iż zwrot pracownikom kosztów używania przez nich w jazdach lokalnych, dla potrzeb pracodawcy, pojazdów niebędących własnością pracodawcy ograniczony jest limitami dodatkowe rozliczenie pozostałych kilometrów na podstawie np. kolejnych umów cywilnoprawnych nie przesądza sam przez się, iż kwoty przypadające na jednego pracownika wynikające z takiego rozliczenia zarówno na ryczałt pieniężny, ograniczony ilością kilometrów, jak i tzw. kilometrówkę będą w każdym przypadku wyłączone z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Należy również wskazać, iż tzw. kilometrówka jest co zostało wyżej wskazane ograniczona ilością kilometrów.

Konstrukcja cytowanego powyżej przepisu § 2 ust. 1 pkt 13 ww. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r . przyznaje uprawnienie do wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przedmiotowych kosztów ale tylko do limitów ściśle określonych przez rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w oparciu o jedną z form zwrotu tych kosztów ustaloną zgodnie przez strony w umowie cywilnoprawnej, tj. miesięczny ryczałt albo liczba faktycznie przejechanych kilometrów (tzw. kilomtrówka). Nie odniesie zatem skutku w zakresie zwolnienia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dodatkowa umowa cywilnoprawna przyznająca zwrot kosztów używania w jazdach lokalnych przez pracowników dla potrzeb pracodawcy, pojazdów niebędących własnością pracodawcy w formie tzw. kilometrówki.

Ponadto, podkreślenia wymaga fakt, iż jednoznaczny sposób ujęcia przez ustawodawcę w art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zakresu przedmiotowego wniosków o wydanie pisemnej interpretacji, uniemożliwia Zakładowi wydanie rozstrzygnięcia, czy możliwe jest zastosowanie dodatkowego rozliczenia np. pozostałych kilometrów w formie tzw. kilometrówek na pozostałe gminy w jazdach lokalnych. Organ wydając interpretację oceniał jedynie wpływ dodatkowego rozliczenia na sferę z zakresu zwolnienia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, nie podlegała zaś ocenie możliwość zawarcia dodatkowej umowy w ogóle.

Na marginesie należy podkreślić, iż w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmiennie od trybu na zasadach ogólnych regulowanych przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego nie ma żadnych uprawnień do prowadzenia postępowania dowodowego czy wyjaśniającego. W postępowaniu tym organ nie może zbierać dowodów i poddawać ich ocenie, orzeka jedynie w oparciu o wskazany w treści wniosku stan faktyczny.

W postępowaniu wszczętym wskutek wniesienia wniosku Zakład zobligowany jest wydać interpretację treści przepisów prawa co do zakresu i sposobu ich zastosowania w odniesieniu do indywidualnej sytuacji wskazanej we wniosku, nie może podważać stanu faktycznego, uzupełniać go, zmieniać w oparciu o inne źródła, czy też wiedzę znaną organowi z urzędu.

W trybie wydawania pisemnych interpretacji brak jest możliwości dokonywania oceny konkretnych działań przedsiębiorcy pod kątem prawidłowości lub nieprawidłowości danego postępowania, organ nie ma również obowiązku przedstawiania prawidłowego sposobu działania w danej sprawie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest, na gruncie ww. ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zobligowany jedynie do oceny przedstawionego przez przedsiębiorcę stanowiska -dokonanej przez przedsiębiorcę wykładni przepisów prawa mających zastosowanie na tle zaistniałego stanu faktycznego

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 10 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w (…).

źródło: https://bip.zus.pl

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz