Interpretacja ZUS Oddział w Gdańsku z 11-09-2014 r. – DI/100000/43/884/2014

Decyzja stanowisko nieprawidłowe-dopuszczalność opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 3 % kwoty minimalnego wynagrodzenia z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

DECYZJA NR 340

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.) w związku z art. 83 d ustawy dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. j. Dz. U. 2013, poz. 1442 ze zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za nieprawidłowe stanowisko zawarte we wniosku z dnia 8 lipca 2014 r. złożonym przez przedsiębiorcę pana (…) w przedmiocie niepodlegania ubezpieczeniom społecznym przez wspólnika spółki komandytowej.

UZASADNIENIE

W dniu 15 lipca 2014 r. do Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku wpłynął wniosek z dnia 8 lipca 2014 r. złożony przez przedsiębiorcę pana o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Wniosek ten został uzupełniony pismem z dnia 5 sierpnia 2014 r. (data wpływu do Oddziału ZUS w Gdańsku dnia 14 sierpnia 2014r.).

Wnioskodawca wskazał, iż jest wspólnikiem spółki komandytowej, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w dniu (…)r. oraz posiada wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej ze wskazaną datą rozpoczęcia działalności gospodarczej w dniu (…) umowę spółki komandytowej wyłącznie po to, aby w przyszłości przenieść ogół praw i obowiązków wspólnika na inną osobę. Spółka komandytowa rozpocznie działalność dopiero po tym przeniesieniu, jednakże jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym i podatnikiem VAT zidentyfikowanym do transakcji wewnątrzwspólnotowych. Spółka posiada rachunek bankowy. Z kolei wpis wnioskodawcy do CEIDG w przedmiocie działalności zawiera „działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji”. Wnioskodawca zarejestrował domenę internetową www. (…) , posiada stronę internetowa, ale do tej pory nie uzyskał jeszcze żadnego przychodu. Wnioskodawca poprzednio prowadził działalność gospodarczą wcześniej, niż w 2008 r. Wspólnik spółki komandytowej jest uważany za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność na mocy art.8 ust. 6 pkt.4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z art. 13 pkt.4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, osoby prowadzące pozarolnicza działalność podlegają ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym, chorobowemu oraz wypadkowemu od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności. Jednakże warunkiem koniecznym objęcia ubezpieczeniami społecznymi jest rozpoczęcie wykonywania działalności. Zgodnie z art. 14 ust.1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej spółka komandytowa może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, jednakże spółka nie musi tego czynić, stanowi to wręcz dowód zapobiegliwości ze strony wspólników i celowym jest nieodkładanie zawiązywania i rejestrowania spółki na ostatnią chwilę, ale uczynienie tego wcześniej z odpowiednim zapasem czasowym.

Zdaniem wnioskodawcy nie podlega on ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowym, chorobowemu oraz wypadkowemu z tytułu statusu wspólnika spółki komandytowej, bowiem na podstawie art. 6 ust.1 pkt.5 i art.8 ust.6 pkt.1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej podlega ww. ubezpieczeniom, a zgodnie z art. 18a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych osoba taka ma prawo opłacać składki od podstawy wymiaru nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia. Wnioskodawca podkreśla, iż podlega on ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu oraz może dobrowolnie podlegać ubezpieczeniu chorobowemu od dnia r. Podstawę wymiaru składek stanowi kwota przez niego deklarowana ale nie niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia.

Z uwagi na wątpliwości wynikające z kompozycji wniosku, Zakład pismem z dnia 30 lipca 2014 r. działając na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) wezwał do uzupełnienia tego wniosku poprzez sprecyzowanie czy Pana intencją jest uzyskanie interpretacji w przedmiocie:

  1. potwierdzenia, iż decydujące znaczenie dla obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym ma fakt rozpoczęcia wykonywania działalności, a nie zaś uzyskanie wpisu we właściwym rejestrze przedsiębiorców (KRS, CEiDG) i w związku z tym od chwili rejestracji spółki komandytowej w rejestrze przedsiębiorców KRS bez faktycznego prowadzenia działalności nie istnieje obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu posiadania statusu wspólnika spółki komandytowej;
  2. czy też nie ma on w tym zakresie wątpliwości, a jedyna wątpliwość dotyczy kwestii podlegania ubezpieczeniom społecznym w sytuacji równoczesnego posiadania statusu wspólnika spółki komandytowej w związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą oraz możliwości w związku z tym skorzystania z prawa do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej przez okres pierwszych 24 miesięcy od podstawy wymiaru składek w kwocie nie niższej niż 30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Pismem z dnia 5 sierpnia 2014 r. (data wpływu do Oddziału ZUS w Gdańsku 14 sierpnia 2014 r.) wnioskodawca wskazał, iż jego intencją jest, aby rozpatrzyć obydwie kwestie, wyrażone w pkt 1 i 2 pisma z dnia 30 lipca 2014 r.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku stwierdza, co następuje:

Art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie. Zgodnie natomiast z art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2013 r., Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Wniosek o wydanie interpretacji podlega opłacie w wysokości 40 zł. W przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych pobiera się opłatę od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego (art. 10 ust. 6 i 7 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Należy podkreślić, że przedsiębiorca uiścił opłatę od wniosku w wysokości 40 zł, w związku z czym rozpatrzeniu podlega tylko jeden z przedstawionych przez wnioskodawcę stanów faktycznych, a dotyczący ustalenia obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu pełnienia funkcji wspólnika spółki komandytowej. Natomiast wniosek w pozostałej części dotyczący kwestii podlegania ubezpieczeniom społecznym w sytuacji równoczesnego posiadania statusu wspólnika spółki komandytowej w związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą oraz możliwości w związku z tym skorzystania z prawa do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej przez okres pierwszych 24 miesięcy od podstawy wymiaru składek w kwocie nie niższej niż 30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia, Zakład zgodnie z art. 10 ust. 6 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej obowiązany był pozostawić bez rozpatrzenia.

Stanowisko wyrażone przez przedsiębiorcę we wniosku o wydanie pisemnej interpretacji, w zakresie niepodlegania ubezpieczeniom społecznym przez wspólnika spółki komandytowej, uznać należy za nieprawidłowe.

Ubezpieczeniom społecznym w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych podlega obowiązkowo osoba, która posiada określony tytuł do ubezpieczeń wskazany przez ustawodawcę. W art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ustawodawca wskazał wszystkie podmioty objęte obowiązkiem ubezpieczenia emerytalnego i ubezpieczeń rentowych. Oznacza to, że osoba, której cechy jako podmiotu ubezpieczenia społecznego zostały określone w tym przepisie, zostaje objęta tymi ubezpieczeniami i staje się stroną stosunku ubezpieczenia społecznego. Wyliczenie to jest wyczerpujące i ma charakter zamknięty.

Wśród tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych wymienionych w przywołanym wyżej przepisie znalazło się prowadzenie pozarolniczej działalności (art. 6 ust. 1 pkt 5), przy czym za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą uważa się m.in. osobę fizyczną będącą wspólnikiem spółki komandytowej (art. 8 ust. 6 pkt 4).

Stosownie zaś do treści art. 13 pkt 4 ww. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu podlegają osoby prowadzące pozarolniczą działalność – od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Należy przy tym jednak mieć na uwadze, iż jak zauważył Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 września 2010 r., sygn. akt. II UK 82/10, wykonywanie pozarolniczej działalności w odniesieniu do wspólnika spółki komandytowej, to nic innego jak posiadanie statusu wspólnika spółki komandytowej prowadzącej działalność gospodarczą. Podleganie przez wspólnika takiej spółki obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym w okresie od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności pozarolniczej do dnia zaprzestania jej wykonywania należy zatem odnosić do okresu posiadania statusu wspólnika w spółce prowadzącej (wykonującej) działalność gospodarczą, a nie do faktycznego uczestniczenia w działalności gospodarczej.

W wyroku z dnia 7 grudnia 2012 r., sygn. akt II UK 121/12, Sąd Najwyższy doprecyzował, że wspólnik istniejącej spółki komandytowej przez przystąpienie do niej rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności podlegającej ubezpieczeniom społecznym na podstawie art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Decydującym momentem dla powstania obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym przez wspólnika spółki komandytowej jest więc nabycie przez niego statusu wspólnika w tej spółce, nie zaś podjęcie działalności przez spółkę i związane z tym nabycie statusu przedsiębiorcy przez spółkę.

Obowiązek ubezpieczenia społecznego, w odniesieniu do wspólników spółki komandytowej nie jest więc warunkowany wykonywaniem czynności z zakresu prowadzenia spraw spółki i reprezentowania jej na zewnątrz, lecz wynika wyłącznie z członkostwa w spółce prawa handlowego.

Jak podkreślił Sąd Najwyższy w przywołanym wyżej wyroku z dnia 7 grudnia 2012 r. przyjęcie na siebie zobowiązań przez wspólnika spółki komandytowej następuje z chwilą przystąpienia do niej, kiedy to określa się wkład wnoszony przez komandytariusza i jego wartość (art. 105 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych), co ma bezpośredni wpływ na jego udział w zyskach (art. 123 par. 1 Kodeksu spółek handlowych). Od tej chwili komandytariusz uczestniczy w przedsięwzięciu gospodarczym , jakim jest prowadzenie przedsiębiorstwa w formie spółki komandytowej i staje się podmiotem praw i obowiązków w stosunkach wewnętrznych spółki.

Powyższe oznacza, iż obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym przez wspólnika spółki komandytowej powstaje z momentem nabycia przez tą osobę statusu wspólnika spółki komandytowej, co w przypadku osoby zawiązującej taką spółkę nastąpi wraz z uzyskaniem odpowiedniego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Decyzja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jej wydania. Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

źródło: https://bip.zus.pl

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz