Interpretacja ZUS Oddział w Gdańsku z 11-03-2013 r. – DI/100000/451/311/2013

Decyzja-stanowisko prawidłowe-podleganie ubezpieczeniom społecznym w Polsce

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

DECYZJA NR 108

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1147 ze zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku z dnia 26 lutego 2013 r. doręczonym dnia 5 marca 2013 r. przedsiębiorcy (…) Sp. z o.o. z siedzibą w (…) dotyczącym obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne.

UZASADNIENIE

Dnia 5 marca 2013 r. do Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku wpłynął wniosek przedsiębiorcy (…) z siedzibą w (…) o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca wskazał, iż zatrudnił na podstawie umowy o pracę pracownika zamieszkującego na stałe w Niemczech. Wyłącznym miejscem pracy tej osoby jest terytorium Niemiec. Pracownik ten nie jest oddelegowany do pracy w Niemczech, ale wykonuje wszystkie czynności zawodowe na terenie tego państwa.

Wnioskodawca jest zainteresowany w uzyskaniu rozstrzygnięcia czy na spółce będzie ciążył obowiązek zgłoszenia tej osoby do ubezpieczeń społecznych oraz odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne w Polsce.

W ocenie wnioskodawcy pracownik, o którym traktuje wniosek, nie podlega obowiązkowi ubezpieczeń społecznych w Polsce co oznacza, iż na spółce nie ciąży obowiązek zgłoszenia takiej osoby do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne. Podstawy prawnej własnego stanowiska przedsiębiorca upatruje w treści art. 6 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku stwierdza, co następuje:

Stanowisko wyrażone przez przedsiębiorcę we wniosku o wydanie pisemnej interpretacji uznać należy za prawidłowe.

Art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie.

Zgodnie natomiast z art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Krąg podmiotów podlegających ubezpieczeniom społecznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakreślony został przez ustawodawcę w art. 6 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Katalog tytułów podlegania ubezpieczeniom społecznym, z którymi związany jest obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne ma charakter zamknięty, co oznacza, iż osoby, które nie zostały ujęte w tym przepisie nie podlegają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ubezpieczeniom społecznym.

W odniesieniu do pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wskazać należy, iż obowiązek podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym uzależniony został w art. 6 ust. 1 pkt 1 przywołanej ustawy od wykonywania pracy przez osobę fizyczną będącą pracownikiem (z wyjątkiem prokuratorów) na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

W sytuacji więc, gdy osoba fizyczna zatrudniona jest przez polskiego pracodawcę na podstawie umowy o pracę i wykonuje swą pracę jedynie na terytorium Niemiec (z uwagi na tak określone w umowie o pracę miejsce jej świadczenia), to osoba ta nie podlega na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Powyższe oznacza także, iż na spółce-pracodawcy nie ciąży obowiązek zgłaszania takiej osoby do ubezpieczeń społecznych oraz odprowadzania za taką osobę składek na ubezpieczenia społeczne w Polsce.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

Decyzja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jej wydania.

Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 10 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do właściwego Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w (…) .

źródło: https://bip.zus.pl

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz