Interpretacja ZUS Oddział w Gdańsku z 10-01-2014 r. – DI/100000/451/1725/2013

Prawo do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru składek nie niższej niż 3 % minimalnego wynagrodzenia z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Decyzja nr 8

Na podstawie art. 10 ust.1 i ust.5 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013r. poz. 672 ze zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r . o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2013r., poz. 1442 ze zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku z dnia 15 listopada 2013r. przez (…), odnośnie prawa do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru składek nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

UZASADNIENIE

Dnia 16 grudnia 2013 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku wpłynął wniosek złożony przez (…) o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawcżyni wskazuje, iż latach od 2003 r. do 2007 r. prowadziła jednoosobową działalność gospodarczą, jednakże w listopadzie 2007 r. zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie w okresie od dnia 17 listopada 2007 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. była zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Wnioskująca z dniem 1 lipca 2013 r., w związku z uzyskanym tytułem zawodowym adwokata i przepisami ustawy z dnia z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (w szczególności art. 4b ust. 1 pkt 1 tej ustawy, który stanowi, że adwokat nie może wykonywać zawodu, jeśli pozostaje w stosunku pracy), rozwiązała umowę o pracę i zarejestrowała własną działalność gospodarczą. Z uwagi na okoliczność, że w dniu rozpoczęcia wykonywania działalności (to jest 1 lipca 2013 r.) nie upłynął jeszcze okres 60 miesięcy, o jakim mowa w art. 18a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 13 października 1998 r . o systemie ubezpieczeń społecznych, to tym samym nie była spełniona przesłanka, o której mowa w art. 18a ust. 1 tej ustawy, a tym samym z chwilą rozpoczynania działalności wnioskująca nie była uprawniona do opłacania składek na preferencyjnych zasadach określonych w tym przepisie. Z uwagi na powyższe wnioskodawczyni od dnia 1 lipca 2013r. do chwili obecnej opłaca składki w pełnej wysokości.

Jednakże w listopadzie 2013 r. upłynął okres 60 miesięcy, od kiedy wnioskująca zakończyła prowadzenie poprzedniej działalności gospodarczej, i powzięła wątpliwości, czy obecnie jest uprawniona do opłacania przez 24 miesiące składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru składek nie niższej niż 30 % minimalnego wynagrodzenia z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Z uwagi na powyższe wnioskodawczyni postanowiła wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wydanie interpretacji w zakresie poprawności przedstawionego poniżej stanowiska co do wysokości należnych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Z uwagi na fakt, że: nie zakończył się okres 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 18a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych; oraz że w listopadzie 2013 r. upłynął okres 60 miesięcy od czasu zaprzestania prowadzenia przeze nią poprzedniej działalności gospodarczej, wnioskująca przyjmuje stanowisko, że za okres od dnia 1 grudnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2015 r., (a więc w okresie, jaki rozpocznie się z chwilą upływu 60 miesięcy od dnia zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej a zakończy się z chwilą upływu okresy 24 miesięcy od czasu rozpoczęcia prowadzonej aktualnie działalności gospodarczej) będzie uprawniona do opłacania składek na preferencyjnych zasadach, o jakich mowa w art. 18a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Oddział w Gdańsku zważył co następuje:

Stanowisko wyrażone przez przedsiębiorcę we wniosku o wydanie interpretacji uznać należy za nieprawidłowe.

Art. 10 ust. 1 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie. Zgodnie natomiast z art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2013r. Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r., nr 220, poz.1447 z późn. zm.), w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Nadmienić w tym miejscu należy, iż w drodze niniejszej decyzji Zakład dokonuje oceny stanowiska przedsiębiorcy w zakresie przedstawionej przez niego interpretacji przepisów, z których wynika obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, nie przyznaje natomiast jakiegokolwiek prawa ani nie stwierdza jakiegokolwiek obowiązku ubezpieczeniowego.

Stosownie do treści art. 18a ust 1 powyżej cytowanej ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, prawo do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru składek nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia przysługuje osobom, o których mowa w art. 8 ust.6 pkt 1 ustawy, tj. osobom rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych

Z kolei dyspozycja treści art. 18a ust. 2 powołanej ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wskazuje, iż powyższy przepis nie ma zastosowania do osób, które:

-prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność;

-wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Celem powyższej regulacji jest umożliwienie obniżenia kosztów publicznoprawnych, do jakich poniesienia zobowiązani są przedsiębiorcy, a związanych z podjęciem pierwszej działalności gospodarczej (lub kolejnej po upływie 60 miesięcy kalendarzowych od zakończenia poprzedniej działalności) w okresie pierwszych 24 miesięcy jej prowadzenia, jednakże trzeba wyraźnie podkreślić,że uregulowanie zawarte w art. 18a ust 1 ww. ustawy stanowi wyjątek od ogólnej zasady i dlatego przepis ten powinien być interpretowany ściśle.

W związku ze stwierdzeniem wnioskodawczyni, iż działalność gospodarcza jako adwokata, którą prowadzi od dnia 1 lipca 2013 r. jest jej kolejną pozarolniczą działalnością,której wykonywanie podjęła przed upływem terminu 60 miesięcy od zakończenia działalności gospodarczej wykonywanej uprzednio, to mając na uwadze treść art. 18a ust. 2 powołanej ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych należy stwierdzić, iż brak jest podstaw do skorzystania z prawa do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru składek nie niższej niż 30 % minimalnego wynagrodzenia z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, zaś stanowisko zaprezentowane w treści wniosku uznać należało za nieprawidłowe.

Mając powyższe na względzie orzeczono jak w sentencji.

źródło: https://bip.zus.pl

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz