Wyrok NSA z 18.03.1992 r. – II SA 101/92

TEZA W okresie urlopu bezpłatnego trwa stosunek pracy, co należy uwzględnić przy stosowaniu przepisu art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o zatrudnieniu i bezrobociu /Dz.U. nr 106 poz. 457/. SENTENCJA Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność skargi Jerzego P. na decyzję Wojewody (…) z dnia 5 grudnia 1991 r. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku…

czytaj dalej ➤➤➤

Wyrok NSA z 17.11.1989 r. – II SA 1177/89

TEZA 1. Wprawdzie wypowiedzenie stosunku pracy jest jednostronną czynnością prawną, jednakże cofnięcie wypowiedzenia jest skuteczne tylko pod warunkiem zgody drugiego podmiotu stosunku pracy. 2. Przyznanie pracownikowi korzystniejszych warunków płacy w okresie wypowiedzenia przez niego stosunku pracy nie oznacza samo przez się powstania nowego stosunku pracy, znoszącego skutki prawne złożonego wypowiedzenia. SENTENCJA Naczelny Sąd Administracyjny oddalił na podstawie art. 207 par.…

czytaj dalej ➤➤➤

Wyrok Sądu Najwyższego z 9-12-1994 r. – II URN 40/94

TEZA Okoliczność, czy wypadek pracownika udającego się do pracy zdarzył się poza terenem zakładu pracy, czy po wejściu już na teren zakładu, ma istotne znaczenie dla oceny prawnej tego zdarzenia i określenia strony zobowiązanej do wypłacenia należnego odszkodowania. SENTENCJA Sąd Najwyższy, przy udziale prokuratora Jana Szewczyka, po rozpoznaniu w dniu 9 grudnia 1994 r. sprawy z wniosku Jerzego C. przeciwko…

czytaj dalej ➤➤➤

Uchwała Sądu Najwyższego z 8-12-1994 r. – I PZP 49/94

SENTENCJA Sąd Najwyższy, przy udziale prokuratora Stefana Trautsolta, w sprawie z powództwa Centrum Kształcenia Ustawicznego w W. przeciwko Anieli C. o zapłatę, po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym dnia 8 grudnia 1994 r. zagadnienia prawnego przekazanego przez Sąd Wojewódzki-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu postanowieniem z dnia 27 czerwca 1994 r., […] – do rozstrzygnięcia w trybie art. 391 k.p.c.:…

czytaj dalej ➤➤➤

Wyrok Sądu Najwyższego z 16-12-1994 r. – I PRN 115/94

TEZA Wyrażeniom użytym w art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracow -niczego stażu pracy (Dz. U. Nr 54, poz. 310) należy przypisać taki sens, że pojęcie „objęcia” gospodarstwa oznacza także objęcie części gospodarstwa rolnego mogącej według kryteriów formalnych stanowić gospodarstwo rolne, zaś zwrot „okresy…

czytaj dalej ➤➤➤

Uchwała Sądu Najwyższego z 9-11-1994 r. – I PZP 46/94

SENTENCJA Sąd Najwyższy, przy udziale prokuratora Jana Szewczyka, w sprawie z powództwa Iwony P. przeciwko Spółce z o.o. „K.D.” w G. o przywrócenie do pracy, po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym dnia 9 listopada 1994 r. zagadnienia prawnego przekazanego przez Sąd Wojewódzki-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku z siedzibą w Gdyni postanowieniem z dnia 15 września 1994 r., […] do…

czytaj dalej ➤➤➤

Wyrok Sądu Najwyższego z 3-11-1994 r. – I PRN 77/94

TEZA Podanie w piśmie do zakładowej organizacji związkowej, jako przyczyny uzasadniającej zamierzone wypowiedzenie umowy o pracę, braku możliwości zatrudnienia pracownika spełnia wymagania określone w art. 38 § 1 k.p. Brak możliwości zatrudnienia pracownicy po urlopie wychowawczym na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przez nią przed urlopem lub zgodnym z jej kwalifikacjami uzasadnia wypowiedzenie umowy o pracy. SENTENCJA Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu…

czytaj dalej ➤➤➤

Wyrok Sądu Najwyższego z 4-10-1994 r. – I PRN 71/94

TEZA Istota „odliczenia” przewidzianego w art. 87 § 7 k.p. polega na możliwości zmniejszenia przez zakład pracy kwoty wynagrodzenia pracownika podlegającej wypłaceniu w danym miesiącu o wynagrodzenie wypłacone mu w jedynie poprzednim terminie płatności za czas nieobecności w pracy, za który wynagrodzenie mu nie przysługuje. SENTENCJA Sąd Najwyższy, przy udziale prokuratora Witolda Bryndy, po rozpoznaniu w dniu 4 października 1994…

czytaj dalej ➤➤➤

Wyrok Sądu Najwyższego z 25-10-1994 r. – II URN 38/94

TEZA Zawał mięśnia sercowego może być uznany za wypadek przy pracy w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 1983 r., Nr 30, poz. 144 ze zm.), jeżeli nastąpił w czasie wykonywania pracy w normalnych warunkach przez pracownika dotkniętego schorzeniem samoistnym na…

czytaj dalej ➤➤➤
1 188 189 190 191