Odpowiedź MRPiPS z 22-4-2024 r. w sprawie kontroli zwolnień lekarskich i zasiłku chorobowego

(…) Kwestia wynagrodzenia za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby została określona przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.) natomiast zasady przyznawania prawa do zasiłku chorobowego oraz jego wysokość zostały uregulowane przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie…

czytaj dalej ➤➤➤

Odpowiedź MRPiPS z 22-4-2024 r. w sprawie problemów związanych z programem Mały ZUS plus

(…) Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znany jest temat opłacania obniżonych składek na ubezpieczenia społeczne przez przedsiębiorców uzyskujących niewysokie przychody z działalności w ramach ulgi „Mały ZUS plus”. Ta ulga to obniżone składki dla małych przedsiębiorców (z przychodem do 120 tys. zł), obliczane od podstawy równej połowie przeciętnego dochodu przedsiębiorcy z poprzedniego roku. „Mały ZUS plus” wprowadzono przepisami obowiązującymi…

czytaj dalej ➤➤➤