Emeryt – były pracownik a prawo do świadczeń z zfśs u poprzedniego pracodawcy – uchwała SN z 21.2.2024 r. – III PZP 3/23

TEZA Emeryt, który uprzednio przeszedł na emeryturę i podjął zatrudnienie u innego pracodawcy, gdzie otrzymuje wynagrodzenie w wysokości nie powodującej zawieszenia wypłaty emerytury, jest „emerytem – byłym pracownikiem” w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.   Wnioski: Jak wynika z uchwały: emeryt może korzystać z dobrodziejstw zfśs u pierwszego pracodawcy,…

czytaj dalej ➤➤➤

Prezenty i upominki dla pracowników bez podatku według resortu finansów – interpretacja KIS z 14-2-2024 r. – 0112-KDIL2-1.4011.39.2024.2.DJ

Czy pobierać podatek od wartości prezentów i upominków wręczanych pracownikom z tytułu różnych okoliczności? Czy fiskus uznaje tego typu nieodpłatne świadczenia za przychód ze stosunku pracy? INTERPRETACJA INDYWIDUALNA (…) Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe. UZASADNIENIE Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej 12 stycznia 2024 r. wpłynął Państwa…

czytaj dalej ➤➤➤

Zwrot za zakup mebli przy pracy zdalnej wolny od podatku – interpretacja KIS z 17-1-2024 r. – 0114-KDIP3-2.4011.1032.2023.1.MJ

Podatek a zwrot dla pracownika za zakup mebli potrzebny do pracy zdalnej. Czy dofinansowanie na wyposażenie stanowiska pracy home office podlega zwolnieniu z  opodatkowania INTERPRETACJA INDYWIDUALNA (…) Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe. UZASADNIENIE Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej   27 listopada 2023 r. wpłynął Państwa wniosek…

czytaj dalej ➤➤➤

Ulga dla seniorów a podleganie ubezpieczeniom społecznym – interpretacja KIS z 1-6-2023 r. – 0115-KDIT2.4011.203.2023.2.KC

Podleganie ubezpieczeniom społecznym w kontekście ulgi dla pracujących seniorów. Czy przychody za zlecenie korzystają z ulgi dla seniorów w przypadku, gdy podatnik uzyskujący przychody z umowy o pracę i umowy zlecenia,  podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym tylko z umowy o pracę, a z umowy zlecenia ubezpieczenia te są dla niej dobrowolnie INTERPRETACJA INDYWIDUALNA (…) stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego…

czytaj dalej ➤➤➤

Karnety sportowe a składki ZUS u pracodawców bez regulaminu i układu – interpretacja ZUS z 24-8-2023 r. – DI/100000/43/620/2023

Co w kontekście § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia składkowego rozumieć przez przepisy o wynagradzaniu u pracodawców, którzy nie wydali regulaminu wynagradzania ani nie zawarli układu zbiorowego pracy? INTERPRETACJA INDYWIDUALNA (…) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku przedsiębiorcy (…) złożonym dnia 21 czerwca 2023 r. w przedmiocie nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek…

czytaj dalej ➤➤➤

Czy w przypadku zleceniobiorcy decyduje to jakim ubezpieczeniom podlega on w dniu wypłaty – interpretacja ZUS z 25-9-2023 r. – DI/200000/43/890/2023

Czy w kontekście składek ZUS od umowy zlecenia przesądzające jest to, jakim ubezpieczeniom podlega zleceniobiorca w dniu wypłaty wynagrodzenia (czy też może w okresie, za które to wynagrodzenie przysługuje)? INTERPRETACJA INDYWIDUALNA (…) Zakład Ubezpieczeń Społecznych (dalej: Zakład) uznaje stanowisko Przedsiębiorcy: (…) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Przedsiębiorca) przedstawione we wniosku złożonym w dniu 14 września 2023 r. za prawidłowe w…

czytaj dalej ➤➤➤

Zatrucie posiłkiem w czasie przerwy jest wypadkiem przy pracy – wyrok SN z 28.6.2023 r. – I PSKP 28/22

Zatrucie w czasie przerwy od pracy posiłkiem przygotowanym w domu jest wypadkiem przy pracy TEZA W sytuacji potwierdzenia związku czasowego i miejscowego zdarzenia z pracą, nie ma potrzeby poszukiwania jeszcze związku funkcjonalnego zdarzenia z pracą. Jest tak dlatego, że wystąpienie zdarzenia (spowodowanego przyczyną zewnętrzną) w miejscu i czasie wykonywania obowiązków pracowniczych, jest wystarczające do stwierdzenia wypadku przy pracy, niezależnie od…

czytaj dalej ➤➤➤

Odpowiedź MRiPS z 13-9-2023 r. w sprawie pełnienia funkcji członka obwodowej komisji wyborczej w trakcie zwolnienia lekarskiego

(…) na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 1732, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą zasiłkową”, ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego…

czytaj dalej ➤➤➤

Odpowiedź MRiPS z 26-7-2023 r. w sprawie tego czy posiłki / wyżywienie dla pracowników mogą być finansowane z zfśs

(…) zgodnie z przepisami art. 232 Kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Rodzaje tych posiłków i napojów oraz wymagania, jakie powinny spełniać, a także przypadki i warunki ich wydawania określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych…

czytaj dalej ➤➤➤

Wyrok NSA z 14.9.2023 r. – II FSK 2632/20

Podatek (przychód) a ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych TEZA REDAKCYJNA Kwota ryczałtu wypłacanego za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych nie powinna być uznawana za „świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika” w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uzasadnieniem dla takiego poglądu jest to, że pracownik z zasady nie jest zobowiązany do ponoszenia…

czytaj dalej ➤➤➤
1 2 3 443